نسخه آزمایشی

درباره ما                           اخبار و رویدادها                       پیشینه های نسخه پژوهی                      ارتباط با ما                      عضویت

نسخ خطی ابونصرفارابی
 
نسخ خطی خمسه نظامی
گزیده آثار هنری

 
 • نسخه خطی کلیات سعدی (کتابت ۹۲۶ق) با ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفویه
  نسخه خطی مذهب و مصور کلیات سعدی در ۱۰جمادی الثانی ۹۲۶ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۳ نگاره به سبک دوره صفویه است. آثار موجود در این نسخه خطی شامل: مقدمه(هفت رساله)، گلستان، سعدی‌نامه(بوستان)، قصیده فارسی، مراثی، قصیده عربی، ترجیعات، طیبات، بداعی، خواتیم، غزلیات قدیم، کتاب صاحبیه، مقطعات، خبیثات، المجلس الاول فی الهزل، المجلس الثانی فی الهزل، المجلس الثالث فی الهزل، کتاب مضاحیک(مضحکات)، رباعیات و فردیات است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.616 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۹ق) مربوط به دوره تیموری
  نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن که در قرن ۹ق. در شمال هند کتابت شده و مربوط به دوره تیموری است. این مصحف نفیس با آرایه‌های هنری فراوان از جمله کتیبه‌ها و شمسه‌های تذهیب شده و با سه نوع خط شامل محقق، ثلث و نسخ کتابت شده است. در این نسخه ترجمه‌ی فارسی کهن با واژگان مربوط به سده‌ی پنجم و ششم هجری قمری به صورت زیرنویس و تحت اللفظی در زیر واژگان قرآنی آمده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.563در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۲۶ق) با ۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
  نسخه خطی دیوان حافظ در جمادی الثانی سال ۹۲۶ق. کتابت شده و دارای ۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه ارزشمند شامل غزلیات، مقطعات و رباعیات خواجه حافظ شیرازی است و با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Garrett no. 62G درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌خطی هنری قرآن (کتابت ۶۸۸ق) به خط یاقوت مستعصمی
  این نسخه‌خطی هنری از قرآن توسط یاقوت مستعصمی در دهه اول محرم سال ۶۸۸ق کتابت شده است. متن نسخه به خط نسخ بر روی کاغذ شرقی کتابت شده و آرایه‌های تزئینی از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش هندسی، تقوش ترنج و گل‌های تزئینی در سراسر متن و حاشیه نسخه مشاهده می‌شود. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Arabe 6716 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌خطی نفیس قرآن (کتابت ۳۹۱ق) به خط ابن بواب
  این نسخه‌خطی نفیس از قرآن توسط استاد بزرگ خوشنویسی ابن بواب در سال ۳۹۱ق. در بغداد کتابت شده است. خطوط به کار رفته در متن و تزئینات این نسخه نفیس شامل نسخ، ریحان، ثلث و کوفی است. در ابتدا و انتهای متن نسخه، سرسوره‌ها و انتهای آیات آرایه‌های تزئینی و کتیبه‌های مذهب زرین مشاهده می‌شود. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1431 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۱۰۴۱ق) با ۳۵۵ نگاره
  نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از زکریا بن محمد قزوینی که در ۱۲ذی الحجه سال ۱۰۴۱ق. به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۵۵ نگاره مربوط دوه صفویه و سبک مکتب اصفهان است و با شماره دسترسی Persian MS 3 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌۱۱ق) با ۳۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
  نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی که در ق‍رن‌۱۱ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.612 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • مرقعات (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق - ۱۴ق) مجموعه‌ای از قطعات خوشنویسی و نگارگری
  این نسخه‌خطی‌ هنری شامل مجموعه قطعات خوشنویسی و نگارگری مربوط به قرن‌های ۱۰ الی ۱۴ق است که شامل ۳۱ نگاره و مجموعه قطعات خوشنویسی به خط نستعلیق است. آثار هنرمندانی همچون میرعلی، سلطان علی مشهدی و محمدزمان در این مرقع موجود است. این مرقع با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.67 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.