اخبار مجموعه نسخه شناسی و نسخه‌پژوهی هنری


99/04/03
شناسایی نسخه خطی‌ هنری کلیات عرفی شیرازی
کلیات مولانا عرفی شیرازی (کتابت ۱۰۳۸ق) به خط محمدحسین دارالمرزی
نسخه‌ خطی کلیات مولانا عرفی شیرازی توسط محمدحسین دارالمرزی مشهور به قاضی در تاریخ ۸ ربیع الثانی ۱۰۳۸ق. کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۴ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. آثار موجود در این نسخه شامل دیباچه، مثنوی مجمع الابکار و خسرو و شیرین، قصاید، مقطعات، غزلیات و رباعیات عرفی شیرازی است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Persian MS 908 در کتابخانه دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ١١:٠٠ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/02/16
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حسن دهلوی
دیوان حسن دهلوی (کتابت ۱۰۱۱ق) به خط عبدالله مشکین قلم با ۱۴ نگاره
نسخه خطی دیوان حسن دهلوی توسط عبدالله مشکین قلم در سال ۱۰۱۱ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۴ نگاره مربوط به دوره گورکانیان هند و به سبک مغولی است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.650 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٣٠ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/09/29
شناسایی نسخه خطی تشریح البدن منصوری
نسخه ‌خطی تشریح البدن منصوری با ۶ تصویر
نسخه خطی تشریح البدن از منصور بن محمد بن الیاس شیرازی با موضوع کالبدشناسی و پزشکی که دارای ۶ تصویراست. این نسخه با شماره دسترسی Supplément Persan 1555 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می شود.
 ٠٨:٢٥ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/10/13
شناسایی نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۱۰۴۱ق) با ۳۵۵ نگاره
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از زکریا بن محمد قزوینی که در ۱۲ذی الحجه سال ۱۰۴۱ق. به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۵۵ نگاره مربوط دوه صفویه و سبک مکتب اصفهان است و با شماره دسترسی Persian MS 3 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ٠١:١٨ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/03/10
شناسایی نسخه ‌خطی هنری مثنوی معنوی
نسخه‌ خطی مثنوی معنوی مولوی (کتابت ۱۰۷۳ق) با ۵۰ نگاره به سبک هندی
نسخه خطی مذهب و مصور مثنوی معنوی از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در سال ۱۰۷۳ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۰ نگاره به سبک هندی و شامل مقدمه منثور به زبان عربی و شش دفتر شعر است. است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.626 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٠:٢٥ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/03/24
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۹ق) مربوط به دوره تیموری
نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن که در قرن ۹ق. در شمال هند کتابت شده و مربوط به دوره تیموری است. این مصحف نفیس با آرایه‌های هنری فراوان از جمله کتیبه‌ها و شمسه‌های تذهیب شده و با سه نوع خط شامل محقق، ثلث و نسخ کتابت شده است. در این نسخه ترجمه‌ی فارسی کهن با واژگان مربوط به سده‌ی پنجم و ششم هجری قمری به صورت زیرنویس و تحت اللفظی در زیر واژگان قرآنی آمده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.563در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٤:٣٨ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/09
شناسایی نسخه‌خطی مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک
نسخه خطی مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک (کتابت ۱۳۱۵ق) به خط آقا سید اسماعیل
نسخه‌خطی مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک شامل مجموعه اشعار در قالب مرثیه سرایی و با موضوع غصب باغ فدک است که در سال ۱۳۱۵ق. توسط آقا سید اسماعیل پسر آقا سید رسول کتابت شده است. این نسخه شامل مجالس تعزیه «فاطمه ‌گوید، حسن ‌گوید، جناب امیر گوید، زینب گوید، ابابکر گوید، عمر گوید، باغبان گوید، حسین گوید، سلمان گوید، ام ایمن گوید، قبر با علی گوید» است که با شماره دسترسی Biblioteca Apostolica Vaticana. Manuscripts- Ceruulli.pers 356در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود.
 ١٤:٣٢ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن کریم
نسخه‌ خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) با خط کوفی
نسخه ‌خطی مذهب قرآن مربوط به دوره عباسیان به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه خطی مذهب به صورت بیاضی (افقی) بر روی پارشمن کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، یونس، اعراف و نساء است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.553 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٤٠ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/09/26
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت قرن ۵-۶ق) به خط کوفی
این نسخه‌خطی نفیس از قرآن شامل منتخبی از آیات سوره‌ فرقان، سوره نمل و همچنین متن کامل سوره شعرا است. کتابت نسخه احتمالاً در سده‌های پنجم و ششم هجری و به خط کوفی سبک عباسی متاخر صورت گرفته است و دارای آرایه‌های تزئینی از جمله نقوش گیاهی و هندسی و همچنین یک کتیبه مذهب زرین در ابتدای نسخه است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.555 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٠٠ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/11/06
شناسایی نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح
نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح (کتابت ۱۳۳۲ق) به خط غلامحسین ولد ملاشریف
نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح شامل مجموعه اشعار در قالب مرثیه سرایی و با موضوع انتقام گرفتن از خاندان بنی‌‌امیه است که در سال۱۳۳۲ق. توسط غلامحسین ولد مرحوم ملاشریف کتابت شده است. این نسخه با شماره دسترسی Ceruulli.pers.5.001 در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود. جهت دستیابی به اطلاعات نسخه‌شناسی و مشاهده گزیده‌ای از برگ‌های این نسخه به اینجا مراجعه فرمایید.
 ٠٨:٢٠ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/08/27
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه‌ خطی هنری قرآن (کتابت قرن ۱۰ق) به خط روزبهان شیرازی
نسخه‌خطی هنری از قرآن که توسط روزبهان الطبعی الشیرازی در اواسط قرن ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز تذهیب شده است. متن نسخه به خط نسخ عالی کتابت شده و دارای آرایه‌های تزئینی و هنری فراوان از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش تزئینی گل، ترنج و طلااندازی مابین سطور است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1558 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.
 ٠٧:٣٠ - 1400/02/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/08/07
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه‌خطی هنری قرآن (کتابت ۶۸۸ق) به خط یاقوت مستعصمی
این نسخه‌خطی هنری از قرآن توسط یاقوت مستعصمی در دهه اول محرم سال ۶۸۸ق کتابت شده است. متن نسخه به خط نسخ بر روی کاغذ شرقی کتابت شده و آرایه‌های تزئینی از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش هندسی، تقوش ترنج و گل‌های تزئینی در سراسر متن و حاشیه نسخه مشاهده می‌شود. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Arabe 6716 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.
 ٠٧:١٠ - 1400/02/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/07/01
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه‌خطی نفیس قرآن (کتابت ۳۹۱ق) به خط ابن بواب
این نسخه‌خطی نفیس از قرآن توسط استاد بزرگ خوشنویسی ابن بواب در سال ۳۹۱ق. در بغداد کتابت شده است. خطوط به کار رفته در متن و تزئینات این نسخه نفیس شامل نسخ، ریحان، ثلث و کوفی است. در ابتدا و انتهای متن نسخه، سرسوره‌ها و انتهای آیات آرایه‌های تزئینی و کتیبه‌های مذهب زرین مشاهده می‌شود. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1431 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.
 ٠٧:٠٠ - 1400/02/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/07/27
شناسایی نسخه خطی هنری تاریخ دلگشای شمشیرخوانی
نسخه‌خطی تاریخ دلگشای شمشیرخوانی (کتابت قرن ۱۳ق) با ۳۳ نگاره
نسخه خطی هنری تاریخ دلگشای شمشیرخوانی یا شاهنامه موسوم به شمشیرخوانی در در قرن سیزدهم هجری کتابت شده است. این نسخه دارای ۳۳ نگاره و به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه در موزه هنر والترز به شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.597 نگهداری می شود.
 ١٨:٢٦ - 1400/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
1399/03/24
شناسایی نسخه خطی هنری کلیات سعدی
نسخه خطی کلیات سعدی (کتابت ۹۲۶ق) با ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی مذهب و مصور کلیات سعدی در ۱۰جمادی الثانی ۹۲۶ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۳ نگاره به سبک دوره صفویه است. آثار موجود در این نسخه خطی شامل: مقدمه(هفت رساله)، گلستان، سعدی‌نامه(بوستان)، قصیده فارسی، مراثی، قصیده عربی، ترجیعات، طیبات، بداعی، خواتیم، غزلیات قدیم، کتاب صاحبیه، مقطعات، خبیثات، المجلس الاول فی الهزل، المجلس الثانی فی الهزل، المجلس الثالث فی الهزل، کتاب مضاحیک(مضحکات)، رباعیات و فردیات است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.616 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٨:٤٠ - 1400/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.