مقاله‌های فارسی

مکاتب هنری

عظیمی، حبیب الله (1392). بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه های نسخ خطی. آینه میراث، 52: 191-238.

 

نسخ خطی خاص: معرفی و بررسی

تشریح منصوری

طاهری، علیرضا (1397). شیوه تصویرگری نسخ خطی کتاب تشریح بدن منصوری و تاثیر آن بر کتب تشریح بدن غربی و ژاپنی، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 76: 61-70.

 

خاوران‌نامه

صداقت، فاطمه (1385). نسخه‌ی خطی خاوران نامه شاهکار نگارگری مذهبی ترکمانان قره قویونلو و آق قویونلو. مطالعات هنر اسلامی، 4 : 103-120.

خمسه نظامی

جاودانی، ندا و  گودرزی، مصطفی (1385). هنر انقلاب: بررسی و مقایسه هفت نگاره ایرانی با موضوعی واحد دیدن خسرو، شیرین را در حال آب تنی. خیال شرقی، 3 : 99-106.

حاجی‌نژاد، سارا (1396). تحلیل نگاره های خمسه ی نظامی تهماسبی در بستر تاریخی- هنری مکتب نگارگری تبریز صفوی. چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی.

روحانی، حمیدرضا و سخاوت، آزاده (1395). معرفی و بررسی خمسه ای مصور از دوره ترکمانان متعلق به موزه هنرهای اسلامی کوالالامپور. هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، 67: 53-64.

شیرازی، فاطمه و صابر، زینب و  حسنی، محمدرضا (1395). بازنمايي تصوير زن در نگاره هاي خمسه برلاس بر اساس نظريه ميدان پي ير بورديو. نشریه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) ، 3.

قاضي زاده خشايار و  خزايي،  محمد (1388). جلوه هاي تصويري منظومه مخزن الاسرار نظامي در نگاره هاي خمسه تهماسبي. هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، 38 : 33-43.

محمدی وکیل، مینا (1388). نقد معناشناختی در مظالعه تطبیقی ادبیات و نقاشی با تکیه بر داستان لیلی و مجنون. جلوه هنر، 29: 25-38.

موسوی لر، اشرف السادات و زهتاب، فاطمه (1393). نقد نشانه شناختی نگاره بهرام گور در گنبد سپید بر اساس رمزگان تصویری امبرتواکو. مطالعات تطبیقی هنر، 8: 49-64. 

مولوی‌نژاد، صالح (1382). ایران‌شناسی در غرب: خمسه نظامی گنجوی - شاهکاری از کتب خطی ایرانی در قرن 17 - فرانسیس ریشار. ایران‌شناسی، 59، 622 ـ 635.

نوروزی، فائزه و عرب‌زاده،  جمال و اسکندر، ایرج (1397). گونه شناسی تطبیقی تشعیر نگاره های خمسه نظامی تهماسبی کدOR 2265، هنرهای صناعی اسلامی، 3: 71-84.

 

شاهنامه فردوسی

 احمدی نیا، محمدجواد (1393). نگاره های شاهنامه طهماسبی: از هاروارد تا فرهنگستان هنر. نقد کتاب هنر، 1-2: 37-54.

جعفری دهکردی، ناهید؛ فرجی، سارا؛ ترک زاده، ابراهیم(1398). مقایسه تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه صفوی W602 والترز(درآوردن رستم، بیژن را از چاه). فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 13(49), 195-217.

مهر و مشتری               

غلامی هوجقان، فاطمه؛ سیداحمدی زاویه، سید سعید؛ آذرنوش، آذرتاش (۱۳۹۶). مطالعه و بازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره‌ها و نسخ خطی دوره تیموری. جلوه‌هنر، ۹(۲): ۶۳- ۷۶.

 

هزار و یک شب

بوذری، علی و  جوانی، اصغر (1394). تطبیق سبک شناسی برخی از نگاره های نسخه ی خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، آینه میراث، 57: 73-92.

 

ورقه و گلشاه

محمدزاده مقدم، سمیه (1397). بازآفرینی نگاره‌های نسخه خطی منظومه ورقه و گلشاه. پژوهش در هنر و علوم انسانی ، 13 : 53-60.

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.