اخبار مجموعه نسخه شناسی و نسخه‌پژوهی هنری


99/01/25
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۱۸ق) به خط زین العابدین جامی با ۵ نگاره
نسخه خطی دیوان حافظ توسط زین العابدین بن عبدالرحمن الجامی در ماه شعبان سال ۹۱۸ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.628 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٩:١١ - 1399/10/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت قرن ۶ق) به خط کوفی مغربی
این نسخه‌خطی منتخب از قرآن شامل بخشی از آیات سوره‌ عنکبوت و همچنین متن کامل سوره صافات است که در سده ششم هجری قمری در مغرب و به خط کوفی مغربی بر روی پارشمن کتابت شده است. این نسخه دارای دو کتیبه مذهب زرین در آغاز نسخه و همچنین آرایه‌های تزئینی متنوع از جمله نقوش گیاهی و هندسی در سرتاسر متن نسخه است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.556 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٥٤ - 1399/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۱۰۴۱ق) با ۳۵۵ نگاره
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از زکریا بن محمد قزوینی که در ۱۲ذی الحجه سال ۱۰۴۱ق. به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۵۵ نگاره مربوط دوه صفویه و سبک مکتب اصفهان است و با شماره دسترسی Persian MS 3 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ١٣:١٨ - 1399/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی تشریح البدن منصوری
نسخه ‌خطی تشریح البدن منصوری با ۶ تصویر
نسخه خطی تشریح البدن از منصور بن محمد بن الیاس شیرازی با موضوع کالبدشناسی و پزشکی که دارای ۶ تصویراست. این نسخه با شماره دسترسی Supplément Persan 1555 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می شود.
 ١٠:٤٣ - 1399/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت قرن ۱۰ق) با دیباچه بایسنقری و ۹۷ نگاره
نسخه خطی شاهنامه فردوسی که در قرن ۱۰ق. به خط نستعلیق کتابت شده و دارای دیباچه بایسنقری است. این نسخه دارای ۹۷ نگاره به سبک دوره صفوی است. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Persian MS 910 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ٠٩:١٦ - 1399/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه ‌خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۸۹ق) با ۳۷ نگاره
نسخه‌خطی هنری خمسه از حکیم نظامی گنجوی که در سال ۸۸۹ق. به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۷نگاره نفیس به سبک دوره تیموری است و با شماره دسترسی Ms.4.715 در دانشگاه استراسبورگ و کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.
 ١٢:٢٦ - 1399/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت قرن ۵-۶ق) به خط کوفی
این نسخه‌خطی نفیس از قرآن شامل منتخبی از آیات سوره‌ فرقان، سوره نمل و همچنین متن کامل سوره شعرا است. کتابت نسخه احتمالاً در سده‌های پنجم و ششم هجری و به خط کوفی سبک عباسی متاخر صورت گرفته است و دارای آرایه‌های تزئینی از جمله نقوش گیاهی و هندسی و همچنین یک کتیبه مذهب زرین در ابتدای نسخه است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.555 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٠٠ - 1399/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
1399/03/06
شناسایی نسخه خطی هنری صفات‌العاشقین هلالی جغتایی
نسخه خطی صفات العاشقین هلالی جغتایی (کتابت ۹۷۸ق) به خط میرمعزالدین محمد
نسخه خطی صفات العاشقین از هلالی جغتایی توسط میرمعزالدین محمد حسینی کاشانی در سال ۹۷۸ق. کتابت شده است. نسخه دارای ۶نگاره مربوط به دوره صفوی است و آرایه‌های تذهیب و تشعیر به زیبایی در تمامی برگ‌های آن به کار رفته است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.656 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٥٣ - 1399/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
9906/12/
شناسایی نسخه خطی‌ هنری دیوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۲۶ق) با ۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی دیوان حافظ در جمادی الثانی سال ۹۲۶ق. کتابت شده و دارای ۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه ارزشمند شامل غزلیات، مقطعات و رباعیات خواجه حافظ شیرازی است و با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Garrett no. 62G درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.
 ١٢:٣٠ - 1399/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
شنبه 98/11/12
شناسایی نسخه خطی هنری دبوان جامی
نسخه خطی دیوان جامی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) به خط شاه محمود نیشابوری با ۱۱ نگاره
نسخه خطی دیوان جامی توسط شاه محمود نیشابوری در ق‍رن‌ ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۱ نگاره مربوط به دوره صفویه و به سبک مکتب اصفهان است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.640 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٣:٣٠ - 1399/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
98/08/20
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه دهلوی
نسخه‌ خطی خمسه دهلوی (کتابت ۱۰۰۶ق‌) به خط محمدحسین کشمیری و ۲۱ نگاره
نسخه‌خطی هنری بسیار نفیس خمسه دهلوی که با خط محمدحسین کشمیری معروف به زرین قلم کتابت شده است دارای ۲۱ نگاره به سبک مغولی از نگارگران هندی از جمله علیقلی، دهرمداس، نارسینگ، جگنات، میسکینا، مکند، سورداس گجراتی، لعل چند، منوهر، سانوله، فرخ‬ است. همچنین سرلوحه‌ها و صفحات مذهب این نسخه نفیس توسط هنرمندانی چون حسین نقاش، منصور نقاش، خواجه‌جان شیرازی، لطف‌الله مذهب تهیه شده است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.624 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٢٠:٠٠ - 1399/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه‌ خطی هنری قرآن (کتابت قرن ۱۰ق) به خط روزبهان شیرازی
نسخه‌خطی هنری از قرآن که توسط روزبهان الطبعی الشیرازی در اواسط قرن ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز تذهیب شده است. متن نسخه به خط نسخ عالی کتابت شده و دارای آرایه‌های تزئینی و هنری فراوان از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش تزئینی گل، ترنج و طلااندازی مابین سطور است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1558 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.
 ١٢:٢٠ - 1399/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
07/07/99
شناسایی نسخه خطی‌ هنری شاهنامه فردوسی
نسخه‌ خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۹۸ق) به خط قوام شیرازی با ۵۱ نگاره
نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط قوام بن محمد شیرازی در سال ۹۹۸ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۱ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه ارزشمند با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Third Series no. 310درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.
 ٢٢:٠٠ - 1399/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خسرو و شیرین از خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خسرو و شیرین نظامی (کتابت ۸۲۴ق) به خط اظهرالسلطانی با ۵ نگاره
نسخه خطی هنری خسرو و شیرین از حکیم نظامی گنجوی که توسط ظهیرالدین اظهر تبریزی ملقب به اظهر السلطانی در ۲۴ربیع الثانی ۸۲۴ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۵ نگاره نفیس به سبک هنرمندان اوایل سلطنت شاه طهماسب صفوی است و با شماره دسترسی Persian MS 6 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ٠١:٤٣ - 1399/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/02/16
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حسن دهلوی
نسخه خطی دیوان حسن دهلوی (کتابت ۱۰۱۱ق) به خط عبدالله مشکین قلم با ۱۴ نگاره
نسخه خطی دیوان حسن دهلوی توسط عبدالله مشکین قلم در سال ۱۰۱۱ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۴ نگاره مربوط به دوره گورکانیان هند و به سبک مغولی است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.650 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٣٠ - 1399/08/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.