کتاب‌های فارسی

‌مبانی نظری

ح‍ک‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن (1389) . اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی و فهرستنگاری).  تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

صفری آق قلعه، علی (1390). نسخه‌شناخت: ( پژوهشنامه نسخه‌شناسی نسخ خطی فارسی ). تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

عظیمی، حبیب الله (1389). اصول و مبانی نسخه‌شناسی در کتب خطی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب (1380). ت‍اری‍خ‌ ن‍س‍خ‍ه‌پ‍ردازی‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌.

م‍رع‍ش‍ی‌، سید م‍ح‍م‍ود (1389). نسخه‌شناسی : پژوهشهایی درباره نسخه‌های خطی در ایران و جهان. قم: صحیفه خرد.

 

فهرست‌ها

امینی، محمد حسین (1385).  آغ‍ازنام‍ه‌: ف‍ه‍رس‍ت‌ آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی. زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍ود م‍رع‍ش‍ی‌ن‍ج‍ف‍ی‌. قم‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ (ره‌)، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ح‍ف‍وظات‌ اس‍لام‍ی‌.

پ‍ی‍ش‍ن‍م‍اززاده‌، ق‍درت‌الله (1376). ف‍ه‍رست ال‍ف‍ب‍ایی ع‍ن‍وان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌ و دی‍گ‍ر زب‍ان‍ه‍ا در ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. زی‍ر ن‍ظر ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‌. ت‍ه‍ران‌:کتابخانه و موزه ملی ملک.

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، سیدص‍ادق (1390). اسناد وقف‌نامه‌های نسخه‌های خطی: بازشناسی کتابخانه‌ها بر اساس وقف‌نامه‌های مخطوطات قم. قم: مجمع ذخائر اسلامی.

 ح‍م‍ی‍د، ان‍ج‍م (1377). راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‌.اس‍لام‌آب‍اد: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌.

 درایتی، مصطفی (۱۳۹۱). فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

راپر، جفری (1388). گنجینه‌های دست‌نویس‌های اسلامی در جهان. ترجمه، تصحیحات و افزوده‌ها احمدرضا رحیمی‌ریسه. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

صادقی، محسن (1389). جنگ: انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی. قم: مجمع ذخائر اسلامی؛ تهران: انجمن جهانی فهرست‌نگاران  نسخه‌های خطی.

کتابخانه و موزه ملی ملک (1390). گلشن: منتخب جلدهای لاکی کتابخانه و موزه ملی ملک. تهران: کتابخانه و موزه ملی ملک.

م‍ت‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ (1395).  ‌‌ فهرست توصیفی نسخه‌های خطی فارسی انستیتو دستنویس‌های شرقی فرهنگستان علوم روسیه - سنت پترزبورگ.  با مقدمه ابوذر ابراهیمی‌ترکمان. تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

م‍س‍ع‍ودی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ (1391).  فهرست نسخ خطی موسیقی ایرانی. تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده هنر.

م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د (1348).  ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: سازمان همکاری عمران منطقه‌ئی، موسسه فرهنگی منطقه‌ئی.

م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د (1374).  ف‍ه‍رس‍ت‍واره‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی.

م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د (1382). ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‌. ق‍م‌: م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌.

نقیبی، ابوالقاسم (1385). تصحیح و تکمیل فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار). تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.

 

واژه‌نامه‌ها

باقی، مهدی (1385). ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ن‍س‍خ‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌. تهران نشرنی.

حق‌وردی، حمیدرضا و دیگران (1394). واژگان نسخه‌شناسی. اصفهان : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان: اندیشه گویا.

گ‍اس‍ک‌، آدام (1394). فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه‌های خطی جهان. مترجم علی قلی‌نامی؛ تهران: ارمغان تاریخ

زندگی‌نامه‌ها

بابا شاه اصفهانی (1391). آداب‌المشق. پژوه‍ش‌گر ح‍م‍ی‍درض‍ا ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، با همکاری معین نظامی. تهران: پیکره.

بیانی، مهدی (۱۳۶۳). احوال و آثار خوشنویسان. تهران: علمی.

پیشاهنگ، محمدعلی (1390). خوشنویسان شهرستان نی‌ریز (شربت‌خانه‌ی فارس - مرکز اسلحه‌شناسی هخامنشیان). شیراز : بنیاد فارس‌شناسی‏.

ح‍ب‍ی‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ (1369). تذک‍ره‌ خ‍ط و خ‍طاطان‌: ش‍ام‍ل‌ خ‍طاطان‌، ن‍ق‍اش‍ان‌، م‍ذه‍ب‍ان‌ و ق‍اطع‍ان‌ و ج‍ل‍دس‍ازان‌ ای‍ران‍ی‌ و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. ت‍رج‍م‍ه‌ رح‍ی‍م‌ چ‍اوش‌‌اک‍ب‍ری‌. بانضمام کلام‌الملوک. ت‍ه‍ران‌: م‍س‍ت‍وف‍ی‌‏.

راه‍ج‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی(1385). خوشنویسان ایران. تهران: فرهنگ مکتوب.

سرمدی،  عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

س‍ن‍گ‍لاخ‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ی‍رزا (1388). تذکره‌الخطاطین. تحقیق به‌اهتمام مهدی قربانی. مشهد: قاف مشهدالرضا (ع).

ضرغامی، برزین و نعیمایی، ایرج (1378). بزرگداشت ابن بوّاب (علی بن هلال بیضاوی )مذّهب و خوشنویس بزرگ قرن چهارم هجری. تهران: یزدانی.

ع‍ال‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ن‌ اح‍م‍د (1369).  م‍ن‍اق‍ب‌ ه‍ن‍روران. ت‍رج‍مه‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه ت‍وف‍ی‍ق‌ ه‍. س‍ب‍ح‍ان‍ی. ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌.

ک‍رم‌ رض‍ای‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا (1390). فهرست کاتبان نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: از مجموعه مشکوه تا شماره ۱۰۰۵۰. ت‍ه‍ران‌: سازمان اسناد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی.

كريم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶).اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ (1) . تهران: مستوفی.

كريم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۰). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌(2-3). لندن: انتشارات ساتراپ.

گ‍ل‍ک‍ارزاده‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه (1380).  خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‌ (ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ک‍ش‍ور). ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ن‍گ‍ارخ‍ان‍ه‌ گ‍ل‌. ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍رم‍ش‍ه‍ر.

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌ (1398) . زندگی و آثارخوشنویسان قزوین از قرن چهارم تا دوره پهلوی. با مقدمه علی‌اکبر صالحی. قزوین: مهدی نورمحمدی: سازمان انرژی اتمی ایران.

م‍ن‍ش‍ی‌ ق‍م‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن (1366). گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر. ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و اه‍ت‍م‍ام‌ اح‍م‍د س‍ه‍ی‍ل‍ی‌‌خ‍وان‍س‍اری. ت‍ه‍ران‌: انتشارات منوچهری.

م‍ن‍ص‍وری‌، ف‍ی‍روز (1366).  ف‍ه‍رس‍ت‌ اس‍ام‍ی‌ و آث‍ار خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ق‍رن‌ ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ و ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر.  وی‍راس‍ت‍ار ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍س‍ت‍ره‌‏.

میرآقایی، سید هادی (1395). گنج و گنجینه: معرفی برگزیده‌ای از نسخ خطی مشاهیر بسطام. سمنان: انتشارات حبله‌رود.

ه‍ف‍ت‌ ق‍ل‍م‍ی‌ ده‍ل‍وی‌، غ‍لام‌ م‍ح‍م‍د (1377).  تذک‍ره‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌. ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍ده‍دای‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن. ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌‏.

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.