مقاله‌های فارسی

 نسخه‌شناسی هنری

عظیمی، حبیب الله (1392). بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه های نسخ خطی. آینه میراث، 52: 191-238.

عظیمی، حبیب الله و موسوی، زهره سادات(1398). بررسی فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی در ایران با استناد به ۵ کتابخانه بزرگ و ارائه الگوی مشترک واحد. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 85 :4-27.

نسخه‌های خطی هنری

تشریح منصوری

طاهری، علیرضا (1397). شیوه تصویرگری نسخ خطی کتاب تشریح بدن منصوری و تاثیر آن بر کتب تشریح بدن غربی و ژاپنی، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 76: 61-70.

 

خاوران‌نامه

صداقت، فاطمه (1385). نسخه‌ی خطی خاوران نامه شاهکار نگارگری مذهبی ترکمانان قره قویونلو و آق قویونلو. مطالعات هنر اسلامی، 4 : 103-120.

 

خمسه نظامی

جاودانی، ندا و  گودرزی، مصطفی (1385). هنر انقلاب: بررسی و مقایسه هفت نگاره ایرانی با موضوعی واحد دیدن خسرو، شیرین را در حال آب تنی. خیال شرقی، 3 : 99-106.

حاجی‌نژاد، سارا (1396). تحلیل نگاره های خمسه ی نظامی تهماسبی در بستر تاریخی- هنری مکتب نگارگری تبریز صفوی. چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی.

روحانی، حمیدرضا و سخاوت، آزاده (1395). معرفی و بررسی خمسه ای مصور از دوره ترکمانان متعلق به موزه هنرهای اسلامی کوالالامپور. هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، 67: 53-64.

شیرازی، فاطمه و صابر، زینب و  حسنی، محمدرضا (1395). بازنمايي تصوير زن در نگاره هاي خمسه برلاس بر اساس نظريه ميدان پي ير بورديو. نشریه زن در فرهنگ و هنر، 3.

قاضي زاده خشايار و  خزايي،  محمد (1388). جلوه هاي تصويري منظومه مخزن الاسرار نظامي در نگاره هاي خمسه تهماسبي. هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، 38 : 33-43.

محمدی وکیل، مینا (1388). نقد معناشناختی در مظالعه تطبیقی ادبیات و نقاشی با تکیه بر داستان لیلی و مجنون. جلوه هنر، 29: 25-38.

موسوی لر، اشرف السادات و زهتاب، فاطمه (1393). نقد نشانه شناختی نگاره بهرام گور در گنبد سپید بر اساس رمزگان تصویری امبرتواکو. مطالعات تطبیقی هنر، 8: 49-64. 

مولوی‌نژاد، صالح (1382). ایران‌شناسی در غرب: خمسه نظامی گنجوی - شاهکاری از کتب خطی ایرانی در قرن 17 - فرانسیس ریشار. ایران‌شناسی، 59، 622 ـ 635.

نوروزی، فائزه و عرب‌زاده،  جمال و اسکندر، ایرج (1397). گونه شناسی تطبیقی تشعیر نگاره های خمسه نظامی تهماسبی کدOR 2265، هنرهای صناعی اسلامی، 3: 71-84.

 

دیوان حافظ

آل داود، سید علی (1376). کهن ترین نسخه دیوان حافظ مورخ 803 هجری. نامه فرهنگستان، 9، 41-50.

اشراق، محمدکریم (1370).  نگاهی به چهار نسخه خطی دیوان حافظ متعلق به کتابخانه دانشگاه لیدن. معارف، 23، 15-40.

اشراق، محمد کریم (1373). دیوان حافظ؛ نسخه دربار مغولان هند. معارف، 33، 3-11.

دادور، ابوالقاسم و شفیقی، ندا (1397). پژوهشی بر نگاره‌های نسخه‌خطی دیوان حافظ کتابخانه پرینستون. فصلنامه نگره، 13(45), 88-103.

عابدی،  سید امیرحسین (1380). معرفي يك نسخه خطي مصور از ديوان حافظ. نثر پژوهي ادب فارسي (ادب و زبان)، 8-9 (7)، 59-68.

قلیچ ­خانی، حمیدرضا (1389). معرفی نسخه‌­ای نفیس از دیوان حافظ. کلیات ماه هنر، 146، 18-22.

 

شاهنامه فردوسی

 احمدی نیا، محمدجواد (1393). نگاره های شاهنامه طهماسبی: از هاروارد تا فرهنگستان هنر. نقد کتاب هنر، 1-2: 37-54.

جعفری دهکردی، ناهید؛ فرجی، سارا؛ ترک زاده، ابراهیم(1398). مقایسه تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه صفوی W602 والترز(درآوردن رستم، بیژن را از چاه). فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 13(49), 195-217.

 

قرآن کریم

افروند، قدیر(1374). قرآنی از سده پنجم به خط کوفی ایرانی (قرآن شماره 3610 موزه ملی ایران). وقف میراث جاویدان، 11و12: 2-10.

ایمانی، علی(1381). سهم ایرانیان در هنر خوشنویسی با تکیه بر خط کوفی. کتاب ماه هنر، 53و24: 56-65.

خزائی، محمد (۱۳۸۱). ارزش‌هاي هنري قرآن منحصر به فرد ابن بواب در كتابخانه چيستربيتي شهر دوبلين.  الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ۵۵، ۱۱-۳۱.

سلیمی نمین، هاجر (1388).کتابت و تذهیب در قرآن های چهار قرن اول اسلام. هنرهاي زيبا:(هنرهاي تجسمي) 40: 41-52.

شایسته فر، مهناز (1389). خط و تذهیب در نسخ خطی قرآنی قرون اول تا ششم / هفتم تا دوازدهم در کتابخانه کاخ گلستان. کتاب ماه هنر،150: 16-22.

شکری، محمد؛ نظری، علی (۱۳۹۵). معرفی و تحلیل ترجمه ای کهن از قرآن کریم در نسخه ای خطی موجود در موزه ی هنر والترز شهر بالتیمور، همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی، ارمنستان، دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان با همکاری موسسه سفیران فرهنگی مبین.

صحراگرد، مهدی؛ شیرازی، علی‌اصغر (1391). سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(4), 136-151.

صديقي اصفهاني، زهرا، نجار پور جباري، صمد و خواجه احمدعطاري، عليرضا (1396). تطبيق تذهيب هاي سه نسخه از قرآن هاي دوره قاجار با تأکيد بر ويژگي هاي بصري آنها. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر 7 (14): 83-99.

عالی، محمد(1378). ابن بواب (علی بن هلال) خوش نویس، نگارگر، تذهیب گر و کاتب قرآن کریم. کتاب ماه هنر، 12: 64-67.

کاظمی، سامره(1385). سیر تحول کتابت قرآن تا سده‌ی هشتم هجری (دوره ی ایلخانی). کتاب ماه هنر، 91-92 :46-57

كريمي، عليرضا(1395). معرفي سه نمونه تذهيب قرآني (قرن سيزدهم ه. ق) موجود در کتابخانه و موزه ملي ملک. آستان هنر، 1 (18): 40-45.

متفكرآزاد، مريم و دوبختي، ليلا(1395). معرفی موزه قرآن و کتابت تبریز گنجینه آثار قرآنی(مسجد صاحب االمر). در کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی.

موسوی، لیلا(1388). آشنایی با مراکز قرآنی: آشنایی با موزهی ملی قرآن کریم. رشد آموزش قرآن، 27: 35-37.

نایب الصدری، مریم(1387). رونمایی از نفایس خطی قرآنی در مرکز دایرةالمعارف انسان شناسی. حافظ، 54: 15-16.

نیلساز، نصرت (1396). مروری بر مقاله نسخه‌ های خطی قرآن. آینه پژوهش، 164: 45-62.

 

مهر و مشتری               

غلامی هوجقان، فاطمه؛ سیداحمدی زاویه، سید سعید؛ آذرنوش، آذرتاش (۱۳۹۶). مطالعه و بازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره‌ها و نسخ خطی دوره تیموری. جلوه‌هنر، ۹(۲): ۶۳- ۷۶.

 

هزار و یک شب

بوذری، علی و  جوانی، اصغر (1394). تطبیق سبک شناسی برخی از نگاره های نسخه ی خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، آینه میراث، 57: 73-92.

 

ورقه و گلشاه

محمدزاده مقدم، سمیه (1397). بازآفرینی نگاره‌های نسخه خطی منظومه ورقه و گلشاه. پژوهش در هنر و علوم انسانی ، 13 : 53-60.

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.