موسیقی
  • احصاء الایقاعات (بی‌تا)
  • اسطقسات علم التالیف فی الموسیقا (۸۶۶ق)
  • رساله در موسیقی (۱۳۴۸ق)
  • فی صناعه الموسیقی(۸۶۶ق)
  • المدخل الموسیقی (۶۵۴ق)
  • المدخل الموسیقی (۸۶۶ق)
  • المدخل الموسیقی (بی‌تا)
  • الموسیقی الکبیر(قرن۸-۹ق)
  • کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.