اخبار نسخه‌های خطی هنری


99/07/25
شناسایی نسخه خطی‌ هنری بوستان سعدی
نسخه خطی بوستان سعدی (کتابت ق‍رن‌ ۹ق) با ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی مذهب و مصور از بوستان سعدی که در ق‍رن‌ ۹ق. کتابت شده و دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.620 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٨:٥٠ - 1400/02/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/03/24
شناسایی نسخه خطی هنری مهر و مشتری
نسخه خطی مهر و مشتری ع‍ص‍ار ت‍ب‍ری‍زی‌ (کتابت ۸۸۱ق) به خط مرشد الکاتب
نسخه خطی مذهب و مصور مهر و مشتری منظومه‌ای عاشقانه از ع‍ص‍ار ت‍ب‍ری‍زی‌ که در رمضان ۸۸۱ق. توسط مرشد الکاتب شیرازی کتابت شده است. این نسخه دارای ۹ نگاره به سبک دوره تیموری است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.627 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٣٠ - 1400/02/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/04/03
شناسایی نسخه خطی‌ هنری کلیات عرفی شیرازی
کلیات مولانا عرفی شیرازی (کتابت ۱۰۳۸ق) به خط محمدحسین دارالمرزی
نسخه‌ خطی کلیات مولانا عرفی شیرازی توسط محمدحسین دارالمرزی مشهور به قاضی در تاریخ ۸ ربیع الثانی ۱۰۳۸ق. کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۴ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. آثار موجود در این نسخه شامل دیباچه، مثنوی مجمع الابکار و خسرو و شیرین، قصاید، مقطعات، غزلیات و رباعیات عرفی شیرازی است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Persian MS 908 در کتابخانه دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ١١:٠٠ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/02/16
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حسن دهلوی
دیوان حسن دهلوی (کتابت ۱۰۱۱ق) به خط عبدالله مشکین قلم با ۱۴ نگاره
نسخه خطی دیوان حسن دهلوی توسط عبدالله مشکین قلم در سال ۱۰۱۱ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۴ نگاره مربوط به دوره گورکانیان هند و به سبک مغولی است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.650 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٣٠ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/03/24
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۹ق) مربوط به دوره تیموری
نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن که در قرن ۹ق. در شمال هند کتابت شده و مربوط به دوره تیموری است. این مصحف نفیس با آرایه‌های هنری فراوان از جمله کتیبه‌ها و شمسه‌های تذهیب شده و با سه نوع خط شامل محقق، ثلث و نسخ کتابت شده است. در این نسخه ترجمه‌ی فارسی کهن با واژگان مربوط به سده‌ی پنجم و ششم هجری قمری به صورت زیرنویس و تحت اللفظی در زیر واژگان قرآنی آمده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.563در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٤:٣٨ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/09
شناسایی نسخه‌خطی مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک
نسخه خطی مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک (کتابت ۱۳۱۵ق) به خط آقا سید اسماعیل
نسخه‌خطی مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک شامل مجموعه اشعار در قالب مرثیه سرایی و با موضوع غصب باغ فدک است که در سال ۱۳۱۵ق. توسط آقا سید اسماعیل پسر آقا سید رسول کتابت شده است. این نسخه شامل مجالس تعزیه «فاطمه ‌گوید، حسن ‌گوید، جناب امیر گوید، زینب گوید، ابابکر گوید، عمر گوید، باغبان گوید، حسین گوید، سلمان گوید، ام ایمن گوید، قبر با علی گوید» است که با شماره دسترسی Biblioteca Apostolica Vaticana. Manuscripts- Ceruulli.pers 356در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود.
 ١٤:٣٢ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن کریم
نسخه‌ خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) با خط کوفی
نسخه ‌خطی مذهب قرآن مربوط به دوره عباسیان به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه خطی مذهب به صورت بیاضی (افقی) بر روی پارشمن کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، یونس، اعراف و نساء است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.553 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٤٠ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/09/26
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت قرن ۵-۶ق) به خط کوفی
این نسخه‌خطی نفیس از قرآن شامل منتخبی از آیات سوره‌ فرقان، سوره نمل و همچنین متن کامل سوره شعرا است. کتابت نسخه احتمالاً در سده‌های پنجم و ششم هجری و به خط کوفی سبک عباسی متاخر صورت گرفته است و دارای آرایه‌های تزئینی از جمله نقوش گیاهی و هندسی و همچنین یک کتیبه مذهب زرین در ابتدای نسخه است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.555 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٠٠ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/08/27
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه‌ خطی هنری قرآن (کتابت قرن ۱۰ق) به خط روزبهان شیرازی
نسخه‌خطی هنری از قرآن که توسط روزبهان الطبعی الشیرازی در اواسط قرن ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز تذهیب شده است. متن نسخه به خط نسخ عالی کتابت شده و دارای آرایه‌های تزئینی و هنری فراوان از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش تزئینی گل، ترنج و طلااندازی مابین سطور است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1558 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.
 ٠٧:٣٠ - 1400/02/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/08/07
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه‌خطی هنری قرآن (کتابت ۶۸۸ق) به خط یاقوت مستعصمی
این نسخه‌خطی هنری از قرآن توسط یاقوت مستعصمی در دهه اول محرم سال ۶۸۸ق کتابت شده است. متن نسخه به خط نسخ بر روی کاغذ شرقی کتابت شده و آرایه‌های تزئینی از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش هندسی، تقوش ترنج و گل‌های تزئینی در سراسر متن و حاشیه نسخه مشاهده می‌شود. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Arabe 6716 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.
 ٠٧:١٠ - 1400/02/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/07/27
شناسایی نسخه خطی هنری تاریخ دلگشای شمشیرخوانی
نسخه‌خطی تاریخ دلگشای شمشیرخوانی (کتابت قرن ۱۳ق) با ۳۳ نگاره
نسخه خطی هنری تاریخ دلگشای شمشیرخوانی یا شاهنامه موسوم به شمشیرخوانی در در قرن سیزدهم هجری کتابت شده است. این نسخه دارای ۳۳ نگاره و به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه در موزه هنر والترز به شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.597 نگهداری می شود.
 ١٨:٢٦ - 1400/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/20
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌۱۱ق) با ۳۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی که در ق‍رن‌۱۱ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.612 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠١:٠٠ - 1400/01/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/17
شناسایی آلبوم نگارگری و خوشنویسی فارسی
مرقعات (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق - ۱۴ق) مجموعه‌ای از قطعات خوشنویسی و نگارگری
این نسخه‌خطی‌ هنری شامل مجموعه قطعات خوشنویسی و نگارگری مربوط به قرن‌های ۱۰ الی ۱۴ق است که شامل ۳۱ نگاره و مجموعه قطعات خوشنویسی به خط نستعلیق است. آثار هنرمندانی همچون میرعلی، سلطان علی مشهدی و محمدزمان در این مرقع موجود است. این مرقع با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.67 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود
 ٠٠:٢١ - 1400/01/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/07/23
شناسایی نسخه خطی هنری انوار سهیلی
نسخه‌خطی انوار سهیلی (کتابت ۱۲۶۴ق) با ۱۲۳ نگاره مربوط به دوره قاجار
نسخه خطی هنری انوار سهیلی یا کلیله و دمنه فارسی به کتابت میرزا رحیم نواده میرزا امین افشار در ۲۶ جمادی الاول ۱۲۶۴ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۲۳ نگاره به سبک دوره قاجار است و در موزه هنر والترز به شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.599 نگهداری می‌شود.
 ١٣:٥٨ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
98/08/20
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه دهلوی
نسخه خطی گزیده آثار دهلوی: خمسه، قران سعدین و نه سپهر (کتابت۱۰۱۷ق)
نسخه خطی هنری گزیده آثار دهلوی شامل آثاری جون خمسه، قران سعدین و نه سپهر است که در تاریخ ۱۰۱۷ق. کتابت شده و دارای ۲۳ نگاره مربوط به دوره صفوی است. متن اول شامل بخش‌هایی از کتاب مطلع الانوار، لیلی و مجنون، آیینه اسکندریه، خسرو و شیرین از خمسه دهلوی با صفحه آغازین و سرلوحه مذهب شامل عنوان و نویسنده (۱۷نگاره)، متن دوم قران سعدین با سرلوحه مذهب و عنوان و نویسنده (۱نگاره)مثنوی تاریخی درباره سلطان معزالدین کیقباد و پدرش با صفحه عنوان و متن سوم مثنوی تاریخی نه سپهر بدون عنوان (۵نگاره) در مورد دوران باشکوه سلطان قطب الدین مبارک‌شاه خلج همراه با صفحه آغازین و سرلوحه مذهب است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.623 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٣:٠٩ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.