اخبار نسخه‌های خطی هنری


99/12/20
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق) با ۲۰ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی خمسه شیخ نظامی که در اواسط ق‍رن‌ ۱۰ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۲۰ نگاره مربوط به دوره صفویه و به سبک مکتب هنر شیراز است و با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.610 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٣:٠٨ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
07/07/99
شناسایی نسخه خطی‌ هنری شاهنامه فردوسی
نسخه‌ خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۹۸ق) به خط قوام شیرازی با ۵۱ نگاره
نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط قوام بن محمد شیرازی در سال ۹۹۸ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۱ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه ارزشمند با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Third Series no. 310درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.
 ١٠:٢٨ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
شنبه 98/11/12
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان جامی
نسخه خطی دیوان جامی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) به خط شاه محمود نیشابوری با ۱۱ نگاره
نسخه خطی دیوان جامی توسط شاه محمود نیشابوری در ق‍رن‌ ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۱ نگاره مربوط به دوره صفویه و به سبک مکتب اصفهان است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.640 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٩:٤٠ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/20
شناسایی نسخه خطی هنری غرایب الدنیا
نسخه خطی غرایب الدنیا (کتابت ۱۰۲۲ق) با ۱۴ نگاره مربوط به دوره صفویه
سخه خطی غرایب الدنیا (عجایب الدنیا) از آذری ‌اس‍ف‍رای‍ن‍ی، که در ۲۲ رجب سال ۱۰۲۲ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۴ نگاره مربوط به دوره صفوی است و با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.652 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٤:١٤ - 1400/01/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/07/16
شناسایی نسخه خطی موسیقی کبیر فارابی
نسخه خطی موسیقی کبیر فارابی (کتابت ۸۶۶ق) به خط احمدبن محمد اسحاق
موسیقی‌کبیر یکی از آثار ارزشمند حکیم بزرگ ابو نصر محمدبن محمد فارابی از فیلسوفان قرن ۳و ۴ هجری قمری در حوزه موسیقی است. نسخه‌خطی این اثر با عنوان «کتاب جلیل فی علم الموسیقا و علم التالیف و الخواص من علوم الفلسفه النظريه» توسط احمدبن محمد اسحاق به خط نسخ در ۱۴ربیع الاول سال ۸۶۶ق. کتابت شده است. این نسخه با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Garrett no. 220B در کتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.
 ٠٩:٣٠ - 1399/12/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
98/08/20
شناسایی نسخه خطی هنری بابرنامه
نسخه‌خطی گزیده بابرنامه (کتابت قرن ۱۰ق) با ۳۰ نگاره به سبک مغولی
بابُرنامه یا تزوک بابری یا واقعیات بابری کتابی تاریخی به ترکی جغتایی، تالیف ظهیرالدین محمدبابر، موسس سلسله تیموری هند، در شرح احوال پادشاهان آن سلسله و رویدادهای آن دوران تا عصر مولف است. یکی از نسخ شناسایی شده این اثر تاریخی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.596در موزه هنر والترز نگهداری می شود که تاریخ کتابت آن مربوط به قرن دهم هجری است و دارای ۳۰ نگاره به سبک مغولی است.
 ٠٩:١٥ - 1399/12/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/02/06
شناسایی نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
نسخه خطی عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) با ۱۸۱ نگاره
نسخه خطی عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود طوسی در قرن ۱۰ق در ترکیه عثمانی به زبان فارسی کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۸۱ نگاره است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.593 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٠:٢٢ - 1399/12/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
12/12/99
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت سال ۱۲۰۲ق) با ۴۹ نگاره
سخه خطی هنری دیوان حافظ در ۱۹ رجب سال ۱۲۰۲ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۴۹ نگاره به سبک هندی است و با دیباچه آغاز می‌گردد. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.635 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٥:٣٩ - 1399/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/02
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت قرن ۶ق) به خط کوفی عباسی متاخر
این نسخه‌خطی نفیس از قرآن کریم احتمالاً در سده ششم هجری قمری در ایران و به خط کوفی عباسی متاخر کتابت شده است. این نسخه دارای چهار کتیبه مذهب زرین در آغاز و دو کتیبه زرین در پایان نسخه و همچنین آرایه‌های تزئینی متنوع از جمله شمسه های مذهب برای نشانه گذاری آیات است. کلمه «الله» در سرتاسر متن نسخه با رنگ زر کتابت شده است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.557 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود
 ١٥:٠٧ - 1399/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه ‌خطی هنری مخزن الاسرار
نسخه خطی مخزن الاسرار نظامی گنجوی (کتابت ۹۴۴ق) به خط میرعلی کاتب با ۵ نگاره
نسخه خطی هنری مخزن الاسرار از خمسه حکیم نظامی گنجوی که در اواخر ماه ذی الحجه سال ۹۴۴ق. توسط میر علی کاتب به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۵ نگاره به سبک مکتب بخاراست که دو نگاره آن دارای رقم محمود مذهب است. این نسخه نفیس با شماره دسترسی Supplément Persan 985 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.
 ١٠:٠٠ - 1399/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/11/26
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت سال ۹۵۹ق) با ۴ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی هنری دیوان حافظ در ماه شوال ۹۵۹ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۴ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.629 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٢٩ - 1399/11/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/11/26
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۲۲ق) به خط یار محمد هروی با ۳۵ نگاره
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی توسط یار محمد هروی در سال ۹۲۲ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۳۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. تذهیب این نسخه را عبدالوهاب بن عبدالفتاح بن ‌علی‬‬‬‬‬بر عهده داشته است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.609 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٢٨ - 1399/11/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
1399/11/18
شناسایی نسخه خطی هنری سوز و گداز
نسخه‌ خطی سوز و گداز خبوشانی (کتابت ۱۰۶۸ق) با ۸ نگاره
نسخه خطی هنری سوز و گداز اثر نوعی خبوشانی در اول صفر ۱۰۶۸ق. به خط نستعلیق توسط ابن سیّد مرادالحسینی کتابت شده است. این نسخه دارای ۸ نگاره به سبک دوره صفویه است که توسط محمدعلی نقاش مشهدی ترسیم شده‌اند. این نسخه هنری در موزه هنر والترز به شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.649 نگهداری می‌شود.
 ٠٠:٢٢ - 1399/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
1399/08/21
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خسرو و شیرین از خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خسرو و شیرین نظامی (کتابت ۸۲۴ق) به خط اظهرالسلطانی با ۵ نگاره
نسخه خطی هنری خسرو و شیرین از حکیم نظامی گنجوی که توسط ظهیرالدین اظهر تبریزی ملقب به اظهر السلطانی در ۲۴ربیع الثانی ۸۲۴ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۵ نگاره نفیس به سبک هنرمندان اوایل سلطنت شاه طهماسب صفوی است و با شماره دسترسی Persian MS 6 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ٠٧:٣٠ - 1399/11/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه ‌خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۸۹ق) با ۲۰ نگاره
نسخه خطی هنری خمسه از حکیم نظامی گنجوی که در ربیع الاول سال ۸۸۹ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۲۰ نگاره است و با شماره دسترسی ۱۵۲۷۵-۵ در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران نگهداری می‌شود.
 ١٠:١١ - 1399/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.