کتاب‌های فارسی

‌مبانی نظری

ح‍ک‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن (1389) . اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی و فهرستنگاری).  تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

صفری آق قلعه، علی (1390). نسخه‌شناخت: ( پژوهشنامه نسخه‌شناسی نسخ خطی فارسی ). تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

عظیمی، حبیب الله (1389). اصول و مبانی نسخه‌شناسی در کتب خطی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

عظیمی، حبیب الله (1396). نسخه نامه: کانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی، رویه های فهرست نویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.

م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب (1380). ت‍اری‍خ‌ ن‍س‍خ‍ه‌پ‍ردازی‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌.

م‍رع‍ش‍ی‌، سید م‍ح‍م‍ود (1389). نسخه‌شناسی : پژوهشهایی درباره نسخه‌های خطی در ایران و جهان. قم: صحیفه خرد.

 

فهرست‌ها

امینی، محمد حسین (1385).  آغ‍ازنام‍ه‌: ف‍ه‍رس‍ت‌ آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی. زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍ود م‍رع‍ش‍ی‌ن‍ج‍ف‍ی‌. قم‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ (ره‌)، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ح‍ف‍وظات‌ اس‍لام‍ی‌.

پ‍ی‍ش‍ن‍م‍اززاده‌، ق‍درت‌الله (1376).  ف‍ه‍رست ال‍ف‍ب‍ایی ع‍ن‍وان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌ و دی‍گ‍ر زب‍ان‍ه‍ا در ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. زی‍ر ن‍ظر ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‌. ت‍ه‍ران‌:کتابخانه و موزه ملی ملک.

راپر، جفری (1388). گنجینه‌های دست‌نویس‌های اسلامی در جهان. ترجمه، تصحیحات و افزوده‌ها احمدرضا رحیمی‌ریسه. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

ریشارد، فرانسیس (1383).  جلوه‌های هنر پارسی: نسخه‌های نفیس ایرانی قرن 6 تا 11هجری قمری موجود در کتابخانه ملی فرانسه. مترجم ع. روح‌بخشان. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، سیدص‍ادق (1390). اسناد وقف‌نامه‌های نسخه‌های خطی: بازشناسی کتابخانه‌ها بر اساس وقف‌نامه‌های مخطوطات قم. قم: مجمع ذخائر اسلامی.

 ح‍م‍ی‍د، ان‍ج‍م (1377). راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‌.اس‍لام‌آب‍اد: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌.

خلیلی، ناصر (1380). کارهای استادانه( قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری قمری).تهران: کارنگ.       

درایتی، مصطفی (۱۳۹۱).  فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

صادقی، محسن (1389).  جنگ: انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی. قم: مجمع ذخائر اسلامی؛ تهران: انجمن جهانی فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی.

کتابخانه و موزه ملی ملک (1390). گلشن: منتخب جلدهای لاکی کتابخانه و موزه ملی ملک. تهران: کتابخانه و موزه ملی ملک.

م‍ت‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ (1395).  فهرست توصیفی نسخه‌های خطی فارسی انستیتو دستنویس‌های شرقی فرهنگستان علوم روسیه - سنت‌پترزبورگ. با مقدمه ابوذر ابراهیمی‌ترکمان. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

م‍س‍ع‍ودی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ (1391).  فهرست نسخ خطی موسیقی ایرانی. تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده هنر.

م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د (1348).  ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: سازمان همکاری عمران منطقه‌ئی، موسسه فرهنگی منطقه‌ئی.

م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د (1374).  ف‍ه‍رس‍ت‍واره‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی.

م‍ن‍زوی‌، اح‍م‍د (1382).  ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‌. ق‍م‌: م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌.

نقیبی، ابوالقاسم (1385). تصحیح و تکمیل فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار). تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.

 

واژه‌نامه‌ها

باقی، مهدی (1385). ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ن‍س‍خ‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌. تهران نشرنی.

حق‌وردی، حمیدرضا و دیگران (1394). واژگان نسخه‌شناسی. اصفهان : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان: اندیشه گویا.

گ‍اس‍ک‌، آدام (1394). فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه‌های خطی جهان. مترجم علی قلی‌نامی؛ تهران: ارمغان تاریخ

 

زندگی‌نامه‌ها

بابا شاه اصفهانی (1391). آداب‌المشق. پژوه‍ش‌گر ح‍م‍ی‍درض‍ا ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، با همکاری معین نظامی. تهران: پیکره.

بیانی، مهدی (۱۳۶۳). احوال و آثار خوشنویسان. تهران: علمی.

پیشاهنگ، محمدعلی (1390). خوشنویسان شهرستان نی‌ریز (شربت‌خانه‌ی فارس - مرکز اسلحه‌شناسی هخامنشیان). شیراز : بنیاد فارس‌شناسی‏.

ح‍ب‍ی‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ (1369). تذک‍ره‌ خ‍ط و خ‍طاطان‌: ش‍ام‍ل‌ خ‍طاطان‌، ن‍ق‍اش‍ان‌، م‍ذه‍ب‍ان‌ و ق‍اطع‍ان‌ و ج‍ل‍دس‍ازان‌ ای‍ران‍ی‌ و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. ت‍رج‍م‍ه‌ رح‍ی‍م‌ چ‍اوش‌‌اک‍ب‍ری‌. بانضمام کلام‌الملوک. ت‍ه‍ران‌: م‍س‍ت‍وف‍ی‌‏.

راه‍ج‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی(1385). خوشنویسان ایران. تهران: فرهنگ مکتوب.

سرمدی،  عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

س‍ن‍گ‍لاخ‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ی‍رزا (1388). تذکره‌الخطاطین. تحقیق به‌اهتمام مهدی قربانی. مشهد: قاف مشهدالرضا (ع).

ضرغامی، برزین ؛ نعیمایی، ایرج (1378). بزرگداشت ابن بوّاب (علی بن هلال بیضاوی): مذهب و خوشنویس بزرگ قرن چهارم هجری. تهران: یزدانی.

ع‍ال‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ن‌ اح‍م‍د (1369).  م‍ن‍اق‍ب‌ ه‍ن‍روران. ت‍رج‍مه‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه ت‍وف‍ی‍ق‌ ه‍. س‍ب‍ح‍ان‍ی. ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌.

ک‍رم‌ رض‍ای‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا (1390). فهرست کاتبان نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: از مجموعه مشکوه تا شماره ۱۰۰۵۰. ت‍ه‍ران‌: سازمان اسناد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی.

كريم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶).اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ (1) . تهران: مستوفی.

كريم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۰). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌(2-3). لندن: انتشارات ساتراپ.

گ‍ل‍ک‍ارزاده‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه (1380).  خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‌ (ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ک‍ش‍ور). ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ن‍گ‍ارخ‍ان‍ه‌ گ‍ل‌. ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍رم‍ش‍ه‍ر.

م‍ن‍ش‍ی‌ ق‍م‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن (1366). گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر. ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و اه‍ت‍م‍ام‌ اح‍م‍د س‍ه‍ی‍ل‍ی‌‌خ‍وان‍س‍اری. ت‍ه‍ران‌: انتشارات منوچهری.

م‍ن‍ص‍وری‌، ف‍ی‍روز (1366).  ف‍ه‍رس‍ت‌ اس‍ام‍ی‌ و آث‍ار خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ق‍رن‌ ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ و ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر.  وی‍راس‍ت‍ار ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍س‍ت‍ره‌‏.

معتقدی، کیانوش (1392). خاندان روزبهان شيرازي. تهران: پیکره.

میرآقایی، سید هادی (1395). گنج و گنجینه: معرفی برگزیده‌ای از نسخ خطی مشاهیر بسطام. سمنان: انتشارات حبله‌رود.

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌ (1398) . زندگی و آثارخوشنویسان قزوین از قرن چهارم تا دوره پهلوی. با مقدمه علی‌اکبر صالحی. قزوین: مهدی نورمحمدی: سازمان انرژی اتمی ایران.

هراتی، محمد مهدی (1392). پژوهشی در خوشنویسی کاتبان بزرگ قرآن کریم. تهران: علمی فرهنگی.

ه‍ف‍ت‌ ق‍ل‍م‍ی‌ ده‍ل‍وی‌، غ‍لام‌ م‍ح‍م‍د (1377).  تذک‍ره‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌. ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍ده‍دای‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن. ت‍ه‍ران‌: روزن‍ه‌‏.

 

نسخ خطی خاص (نشر، معرفی و بررسی)

سوز و گداز خبوشانی

نوعی خبوشانی، محمدرضا (1384). سوز و گداز (مصور) بر اساس نسخة کتابخانة ملی فرانسه؛ خوشنویس: ابوتراب اصفهانی؛ به کوشش محمدحسن سمسار. تهران: زریران.

خمسه نظامی

ق‍اس‍م‍ی‌، ش‍ری‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (بی‌تا). فهرست نسخ خطی شناخته‌شده از آثار نظامی در هند. بی‌جا: بی‌نا.

م‍ی‍رزائ‍ی‌ م‍ه‍ر، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر(1399). نقد و بررسی نگاره‌های خمسه نظامی گنجه‌ای: قاسم علی سلطان (مورخ ۹۶۸ق.) دستنویس به نشانی suppl persan1956   شعبه شرقی کتابخانه ملی پاریس. تهران: موسسه پژوهشی میراث مکتوب.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏ (۱۳۹۸). خمسه نظامی شاه‌طهماسبی به خط شاه‌محمود نیشابوری؛ خوشنویسی عنوان سیدمحمد احصایی. تهران‏: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن».

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏ (۱۳۹۹). خسرو و شیرین نظامی. به خط اظهر تبریزی (سده نهم هجری)؛ نسخه برگردان دستنویس به نشانی Persisn Ms.6 کتابخانه جان رایلندز. تهران : موسسه پژوهشی میراث مکتوب.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫ (۱۳۹۹). مخزن‌الاسرار نظامی نسخه هنری مصور به خط میرعلی هروی مورخ۹۴۴ ه.ق: نسخه برگردان دستنویس به نشانی supplement persan985 کتابخانه ملی فرانسه. با مقدمه علی‌ صفری‌آق‌قلعه؛ ترجمه گزیده مقدمه به انگلیسی مصطفی امیری. تهران: موسسه پژوهشی میراث مکتوب.

 

عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات

طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود (1395). عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات (براساس دستنویس کتابخانه ملی فرانسه، شماره Persan 332). به‌اهتمام یوسف بيگ‌باباپور. تهران: منشور سمیر‏.

طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود (1395). عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات (بر اساس دستنویس کتابخانه والترز امریکا، شمارۀ W.593). به‌اهتمام یوسف بيگ‌باباپور. تهران: منشور سمیر‏.

ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (1392). عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات (از روی کهن‌ترین نسخه موجود، نسخه کتابخانه مونیخ، ش. ۴۶۴، کتابت ۶۷۸ ق.). به کوشش یوسف بیگ‌باباپور. تهران : سفیر اردهال.

قرآن کریم

  مصحف شریف: به خط محقق و با ترجمه فارسی کهن از سده نهم هجری قمری (۱۳۹۳). مقدمه و معرفی سیدحسین مرعشی. تهران: سفیر اردهال.

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.