پایان‌نامه‌های فارسی

مکاتب هنری

جعفرزاده، آذر (1392). رنگ و شیوه انعکاس آسمان نگارگری مکاتب شیراز و تبریز با تأکید بر دو نسخه خاوران نامه ترکمانان و شاهنامه طهماسبی صفویه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری.

قاسمی دستگردی، صفورا (1392). ریشه‌یابی آداب و رسوم ایلخانان در نسخه‌ها و نگاره‌های دوره‌ی ایلخانی.  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

مجموعه‌ها

زحمت‌کش، لادن (1385). بررسی نسخ خطی مصور ادبی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی (سده‌های 9 تا 14 ه.ق ). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری.

حسینی، سودابه (1394). معرفی و تحلیل موضوعی نگاره‌های جنگ شعر شماره 86536 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده صنایع دستی.

مطالعات تطبیقی

لطیفیان، نارملا (1381). بررسی ویژگیها و مطالعه تطبیقی نگاره های ایرانی در دوران تیموری و صفوی(در شاهنامه بایسنقری-شاه طهماسبی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر.

لونی، مهدی (1393). مطالعه تطبیقی نگاره های نسخه های بوستان سعدی اثر کمال الدین بهزاد با هفت اورنگ جامی با تاکید بر شاخصه های بصری.  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

مشهدی، نیلوفر (1395). مطالعه تطبیقی ساختار نقوش و رنگ در نگاره‌های نسخه‌های جامع‌التواریخ و شاهنامه بایسنقری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و هنر اردکان، دانشکده هنر و معماری.

نسخ خطی خاص: معرفی و بررسی

خمسه نظامی

اسمعیل‌زاده، فرشته (1396). بررسی نگاره های مجنون از منظر شمایل نگاری(از دوران اسلامی تا قاجار). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

باقری‌نیا، کاظم (1389). تجزيه و تحليل و نقدوبررسي خمسه نظامي اوايل قرن 8 هجري قمري موجود در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره ثبت5179. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی.

بخشیان، ملیحه (1395). بررسی تطبیقی منظومه هفت پیکر در دو نسخه خمسه نظامی (نسخ موجود در کتابخانه ملی فرانسه و کتابخانه ملی انگلستان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی.

بهدانی، مجید (1389). بررسی نگاره‌های «نبرد بهرام گور با اژدها» در نگارگری ایران از قرن 8 تا 12 هجری قمری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده هنر و معماری.  

پورمند، فریماه (1393). تحلیل و بررسی رابطه متن و تصویر در سه منظومه خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر خمسه نظامی (تیموریان- مکتب هرات800 تا 900 ق.). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان، پردیس هنر - دانشکده هنر.

جباری، علیرضا (1388). بررسی عامل حرکت در آثار نگارگری سلطان محمد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

حاجی ابراهیم زرگر، مریم (1397). مطالعه تطبیقی تصویرزن در نگاره های خسرو و شیرین خمسه نظامی مکتب های هرات و تبریزدو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سوره.

خان‌احمدی ورنوسفادرانی، مهسا (1397). روایت های تصویری داستان سلطان سنجر و پیرزن با توجه به الگوی نشانه شناسی اجتماعی تصویر « در سال های 1077-811 ه.ق/ 1666-1400م». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر.

خزامی‌نژاد، فاطمه (1394). بررسی مضمونی و بصری نگاره‌های خمسه نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر.

دادی، دانا (1386). بررسی عنصر حرکت در خمسه نظامی مکتب دوم تبریز (با تاکید بر فرم). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر.

ذاکری، ناهید (1388). ویژگیهای تصویری نگاره های شیرین و لیلی در خمسه های نظامی مکاتب هرات و تبریز از اواخر تیموری تا اوایل صفوی و کاربرد آن در تصویرسازی معاصر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

            رحمانیان کوشکی، فرزانه (1390). تطابق تصویری نسخه خطی (خمسه نظامی) موجود در کتابخانه ملی فرانسه و نسخه چاپ سنگی (خمسه نظامی) موجود در کتابخانه ملی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر.

روح اللهی، سمیه (1390). بررسی تطبیقی 7 رقعه از رقعه‌های معراج پیامبر(ص) مربوط به خمسه‌های نظامی- دوره صفویه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده هنر.

روستایی، سمیه (1392). بررسی تصاویر عاشقانه خمسه نظامی و هفت اورنگ جامی (مکتب تبریز صفوی) . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی.

زارعی شمس آبادی، مریم (1390). بررسی ویژگی های تصویری نگاره های خمسه نظامی سده دهم هجری ( متعلق به موزه رضا عباسی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

زهتاب، فاطمه (1391). نقد نگارگری هفت پیکر نظامی با رویکرد نشانه‌شناختی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر.

سخاوت، آزاده (1393). مطالعه سبک‌شناختی نگاره‌های نسخه خمسه نظامی 904 ه.ق. موجود در موزه هنرهای اسلامی کوالالامپور، مالزی پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت.

شیرازی، فاطمه (1392). بازنمایی تصویر زن در نگاره های خمسه نظامی قرن نهم و دهم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده هنر.

علایی، منا (1395). بررسی تأثیرپذیری سبک سلطان محمد از فرهاد نقاش در نگاره معراج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

فتحی کورایم، ستاره (1390). نگاهی بر نگاره های لیلی و مجنون خمسه نظامی از سده پنجم تا سده دهم هجری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری.

قهرمانی، رعنا (1387). بررسی مفهومی پنج نگاره از گلچین 801 ، اسکندر سلطان، (بخش خمسه نظامی مکتب شیراز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

کاظمی، ناهید (1386). بررسی پنج خمسه نظامی (چاپ سنگی) دوره قاجار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران، دانشکده هنرهای کاربردی.

کرمی کالوسی، عبادالله (۱۳۹۹). تحلیل نشانه شناختی نگاره‌های نسخه خمسه نظامی (به شماره39/5)محفوظ در کتابخانه ‌موزه ملی ملک تهران(به روش یوری لوتمان)‌.  پایان‌نامه دکتری. موسسه آموزش عالی سپهر - اصفهان، گروه ارتباط تصویری.

میرمحمدی، شادی (1389). بررسی معنای نور و رنگ در پنج گنج نظامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی.

میرزاییان، مریم (1393). معرفی و تحلیل نگاره‌های نسخ «خمسه نظامی»- آکادمی علوم ازبکستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده صنایع دستی.

نوروزی، فائزه (1394). بررسی نقوش تشعیر نگاره‌های خمسه‌ی تهماسبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی.

شاهنامه فردوسی

جعفرزاده، آذر (1392). رنگ و شیوه انعکاس آسمان نگارگری مکاتب شیراز و تبریز با تأکید بر دو نسخه خاوران نامه ترکمانان و شاهنامه طهماسبی صفویه - پروژه عملی: تجلی آسمان طلایی در نگارگری برگرفته از نسخه خطی شاهنامه شاه طهماسبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری.

جعفری‌دهکردی، ناهید(1395). مقایسه تطبیقی نگاره‌های دو نسخه شاهنامه صفوی والترز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

عزیزی ناولیقی، سمیه (1394). بررسی ویژگی های بصری و مفهومی در نگاره های شاهنامه ی مورخ 1028ق محفوظ درموزه‌ی والترز آمریکا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری.

مشعوف، میراحمد نوید (1390). معرفی و مقایسه نسخه خطی شاهنامه مورخ 1044 ه.ق و ویژگیهای نگاره های 15گانه آن با شاهنامه چاپ مسکو موجود در آرشیو ملی کابل افغانستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری.

عجایب المخلوقات

آلبوشوکه، علی (1394). بررسی تطبیقی عجایب نگاری‌های منسوب به محمد سیاه‌قلم با عجایب نگاری‌های عجایب‌نامه زکریا محمد قزوینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران، دانشکده هنرهای تجسمی.      

 امرالهی بیوکی، نسیم (1393). بررسی نگاره‌های افسانه‌ای نسخه عجایب المخلوقات قزوینی (قرن هفتم ه.ق) (با تاکید برنقش حیوانات و جانوران افسانه ای بعنوان نیروهای خیر و شر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده هنر و معماری.

باجلان، الهام (1392). مطالعه‌ خصوصیات تصویری نگاره‌های عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات زکریا قزوینی با تصحیح شمس الدین محمدبن محمودبن احمد السلمانی الطوسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

دارابی حسین آبادی، فاطمه (1396). بررسی تطبیقی نگاره های کتاب چاپ سنگی عجایب المخلوقات و غرائب المجودات نسخه هند و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی فردوس، دانشکده هنر.

 دلاوری، دیانا (1394). تحلیل و بررسی کهن‌ترین نسخه خطی عجایب‌المخلوقات و غرائب‌الموجودات قزوینی؛ (موجود در کتابخانه مونیخ، با تاکید بر موجودات بحری). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر و معماری.

ذبیحی، مریم (1396). مطالعه تطبیقی طراحی شخصیت‌های موجودات تخیلی تلفیقی سه نسخه عجایب المخلوقات در قرن‌های هفتم، یازدهم و سیزدهم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه نیشابور، دانشکده هنر.

زندحقیقی، مریم(1390). بررسی سرچشمه‌های ادبی و تصویری موجودات تخیلی کتاب عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات القزوینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان.

شعبانی، رویا (۱۳۹۷). تأثیرپذیری نسخه خطی عجایب المخلوقات موزه والترز از روایت های قرآنی پیامبران: پروژه‌عملی: تصویرآرایی داستان حضرت نوح (ع) با الهام از عناصر بصری عجایب المخلوقات والترز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس،‌ دانشکده هنر.

طاهری، سارا (1395). مطالعه نقاط اشتراک وافتراق در تصویرسازی های کتاب منافع الحیوان ابن بختیشوع(نسخه کتابخانه مورگان نیویورک) و عجایب المخلوقات قزوینی (نسخه کتابخانه ملی پاریس). دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر و معماری.

کریم، زهره (1396). بررسی باورهای عامه در تصویرسازی موجودات تلفیقی کتاب عجایب المخلوقات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س).

کیانی‌نژاد، اشرف (1392). بررسی تطبیقی نسخه خطی عجایب المخلوقات قزوینی با نسخه چاپ سنگی(نسخه خطی موجود در کتابخانه دانشگاه کامبریج و نسخه چاپ سنگی علیقلی خویی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری.

مشکل‌گشا، ملیحه (1395). مطالعه شمایل شناسانه نقوش هفت اختر درنسخه مصور عجایب المخلوقات قزوینی کتابخانه مونیخ با تکیه بر رویکرد پانوفسکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده هنرهای تجسمی.

قرآن کریم

هاشمی نژاد، علیرضا (۱۳۹۲). بررسی شیوه‌های کتابت نسخه‌های خطی به قلم نسخ، از قرن هشتم تا سیزدهم هجری قمری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.