فهرست هنرمندان
 
براساس حرفه
   

 

فهرست الفبایی
ردیف نمونه اثر نام هنرمند تاریخ تولد - وفات دوره تاریخی حرفه آثار موجود در مجموعه
1 ابن بواب قرن ۴ق. - اوایل قرن ۵ق. آل بویه کاتب - خوشنویس

قرآن (کتابت ۳۹۱ق)، کتابخانه چستربیتی، Is 1431.

2 ابن سیّد مرادالحسینی ق‍رن‌ ۱۱ق. صفویه کاتب - خوشنویس

سوز و گداز ( کتابت۱۰۶۸ق)، موزه هنروالترز، W.649.

3 ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی ق‍رن‌ ۹ق. صفویه کاتب و خوشنویس

خمسه نظامی گنجوی (۸۹۲ق)، موزه هنر والترز، W.605.

4 احمد نیریزی قرن ۱۲ق. صفویه کاتب - خوشنویس

قرآن ( کتابت۱۱۲۰ ق)، کتابخانه کنگره،Arabic manuscript, M132.

قرآن کریم (۱۱۲۲ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۲.

5 اظهر تبریزی قرن ۹ق. تیموریان کاتب - خوشنویس

خسرو و شیرین (۸۲۴ق)، کتابخانه دانشگاه منچستر، Persian MS 6 .

 

6 بهرام افشار ق‍رن‌ ۱۰ق احتمالاً صفویه نگارگر

 

خمسه نظامی(کتابت ۹۶۸ق)، کتابخانه ملی فرانسه،  Supplément Persan 1956 .

 

7 بیم گجراتی - گورکانیان هند نگارگر

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۰۴ق)، موزه هنر والترز، W.613.

8 پیرحسین کاتب شیرازی ق‍رن‌ ۱۰ق. صفویه کاتب - خوشنویس

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت ۹۳۵ق)، موزه هنر والترز، W.622.

9 پیرعلی جامی اواخر ق‍رن‌ ۹ق - اوایل قرن‌ ۱۰ق‌. صفویه خوشنویس

تیمورنامه (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق‌)، موزه هنر والترز، W.648.

10 جمال الدین محمد صدیقی اصفهانی‬‬‬ - صفویه تذهیب‌کار - صحاف - خوشنویس - طلاکار

خمسه نظامی گنجوی (۸۹۲ق)، موزه هنر والترز، W.605.

11 حاجی یادگار الکاتب - صفویه کاتب - خوشنویس

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۳۵-۹۳۴ق)، موزه هنر والترز، W.607.

12 حبیب الله بن علی بن حسام احتمالاٌ ق‍رن‌ ۱۰ق. صفویه کاتب - خوشنویس

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۷۱ق)، موزه هنر والترز، W.608.

13 حسین نقاش - گورکانیان هند نگارگر - تذهیب‌کار
14 دهرمداس - گورکانیان هند نگارگر
15 روزبهان محمد طبعى شیرازى ق‍رن‌ ۱۰ق. صفویه کاتب - خوشنویس - تذهیب‌کار

قرآن (کتابت قرن ۱۰ق)، کتابخانه چستربیتی، Is 1558.

 

16 زین العابدین عبدالرحمان جامی احتمالاٌ ق‍رن‌ ۹ق. صفویه کاتب - خوشنویس

دیوان حافظ (کتابت ۹۱۸ق)، موزه هنر والترز، W.628.

17 سانوله - گورکانیان هند نگارگر

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۰۴ق)، موزه هنر والترز، W.613.

18 سورداس گجراتی ق‍رن‌ ۱۱ق. گورکانیان هند نگارگر
19 شاه محمود نیشابوری ق‍رن‌ ۱۰ق. صفویه کاتب - خوشنوبس

دیوان جامی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق)، موزه هنر والترز، W640.

20 شمس الدین کرمانی احتمالاً ق‍رن‌ ۱۱ق. صفویه کاتب - خوشنویس

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۵۹ق)،موزه هنر والترز، W.611.

21 شیوداس ق‍رن‌ ۱۱ق. گورکانیان هند نگارگر

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۰۴ق)، موزه هنر والترز، W.613.

22 عبدالرحیم عنبرین قلم ق‍رن‌ ۱۰-۱۱ق گورکانیان هند کاتب - خوشنویس

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۰۴ق)، موزه هنر والترز، W.613.

23 عبدالله مشکین قلم (میرعبدالله ترمذی) ؟ - ۱۰۲۵ق. گورکانیان هند کاتب - خوشنویس - شاعر

دیوان حسن دهلوی (۱۰۱۱ق)، موزه هنر والترز، W.650.

24 عبدالوهاب بن عبدالفتاح بن‌ علی‬‬‬‬‬‬‬‬ احتمالاً ق‍رن‌ ۱۰ق. احتمالاً صفویه تذهیب‌کار

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۲۲ق)، موزه هنر والترز، W.609.

25 علاء الدین تبریزی (ملا علاء بیک) ق‍رن‌ ۱۰ -۱۱ق. صفویه کاتب - خوشنویس

قرآن کریم ( ۹۵۵ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، س۳۴۰.

26 قوام بن محمد الشیرازی - احتمالاً صفویه کاتب - خوشنویس

شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۹۸ق)، کتابخانه دانشگاه پرینستون،  Islamic Manuscripts, Third Series no. 310.

 

 

27 لطف الله (مذهب هندی) قرن ۱۰- ۱۱ق. گورکانیان هند تذهیب‌کار - نگارگر

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.

28 لعل چند قرن ۱۰- ۱۱ق. گورکانیان هند نگارگر
29 مبارکشاه بن قطب قرن ۸ق. ایلخانی کاتب - خوشنویس

قرآن (کتابت ۷۲۳ق)، موزه هنر والترز، W559.

30 محمد ابراهیم قمی ق‍رن‌ ۱۱- ۱۲ق. صفویه کاتب - خوشنویس

قرآن کریم (۱۰۹۶ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۱۹۳۷.

31 محمدحسین دارالمرزی احتمالاً ق‍رن‌ ۱۱ق. صفویه کاتب - خوشنویس

کلیات عرفی شیرازی (۱۰۳۸ق)، کتابخانه دانشگاه منچستر، Persian MS 908

32 محمدحسین کشمیری ؟ - ۱۰۲۰ق گورکانیان هند کاتب - خوشنویس

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.

33 محمد زمان تبریزی ق‍رن‌ ۱۰ق. صفویه خوشنویس

ترجیع بندهای جامی (کتابت ۹۹۸ق‌)، موزه هنر والترز، W.651.

34 محمد شفیع ارسنجانی قرن ۱۳-۱۴ق. قاجاریه کاتب - خوشنویس

 

قرآن کریم (۱۱۲۲ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۲۱۷۵.

 

35 محمدشفیع شیرازی ‏‫۱۱۹۷- ۱۲۶۲ق. قاجاریه کاتب - خوشنویس

قرآن مترجم (۱۲۳۱ق)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۶۰۲۴-۵.

36 محمد (موسی مذهب) ق‍رن‌ ۱۰ق. صفویه کاتب - خوشنویس - احتمالاً تذهیب‌کار

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۲۳- ۹۲۴ق)، موزه هنر والترز، W.606.

37 محمد علی نقاش مشهدی ق‍رن‌ ۱۱ق. صفویه نگارگر

سوز و گداز ( کتابت۱۰۶۸ق)، موزه هنروالترز، W.649.

38 محمد میرک بن میرمحمدالحسینی استادی ق‍رن‌ ۱۱ق. - کاتب - خوشنویس

شاهنامه فردوسی (کتابت ۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق)، موزه هنر والترز، W.602.


39 مخلص بن عبدلله الهندی قرن ۷ق. سلجوقی تذهیب‌کار

قرآن (۶۷۷ق)، کتابخانه چستربیتی، Is 1466.

40 مرشد الدین شیرازی ق‍رن‌ ۱۰ق. صفویه کاتب - خوشنویس

مهر و مشتری (کتابت ۸۸۱ ق)، موزه هنر والترز، W.627.

 

41 مسکین قرن ۱۱ق. گورکانیان هند نگارگر
42 مکند اواخر قرن ۱۰ق. - اوایل قرن ۱۱ق. گورکانیان هند نگارگر
43 منصور نقاش جهانگیری - گورکانیان هند تذهیب‌کار - نگارگر
44 منوهر داس اواخر قرن ۱۰ق. - اوایل قرن ۱۱ق. گورکانیان هند نگارگر

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.

45 میرزا رحیم افشار قرن ۱۳ق. قاجاریه کاتب - خوشنویس

انوار سهیلی (کتابت ۱۲۶۴ق)، موزه هنر والترز، W.599.

46 میرمعز الدین محمد حسینی کاشانی وفات ۹۹۰ یا ۹۹۵ق - کاتب - خوشنویس

 

صفات العاشقین (کتابت ۹۷۸ق)، موزه هنر والترز، W.656.

 

47 نارسینگ (نرسنگ) - گورکانیان هند نگارگر

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.

48 نانها ق‍رن‌ ۱۰-‌ ۱۱ق. گورکانیان هند نگارگر

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۰۴ق)، موزه هنر والترز، W.613.

49 یار محمد هروی ق‍رن‌ ۱۰ق. صفویه کاتب - خوشنویس

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۲۲ق)، موزه هنر والترز، w609.

50 ی‍اق‍وت‌ م‍س‍ت‍ع‍ص‍م‍ی‌، ی‍اق‍وت‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ؟ - ۶۹۸ق. عباسیان کاتب - خوشنویس

 

قرآن (کتابت ۶۸۸ق)، کتابخانه ملی فرانسه،  Arabe 6716 .

 

برای مشاهده اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌ها٬ بر روی عنوان نسخه کلیک کنید.
 
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.