دهرمداسنام پدیدآورنده :

دهرمداس

تاریخ تولد- وفات :

-

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

دهر مداس نقّاش شیرین قلم هندی است. به نقل از احوال و آثار نقّاشان از آثار وی دو نقاشی در کتاب انوار سهیلی مضبوط در بریتانیا است که هر دو رقم «دهرمداس» دارد. اثر دیگر وی که زایمان زن توانگری را نشان می‌دهد طرح نقّاش دیگری را نقّاشی کرده و رقم دارد «طرح گیسوکلان، عمل دهرمداس» (سرمدی، ۱۳۷۹ : ۲۰۰ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۶: ج. ۱: ۱۷۳).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی. تهران: مستوفی.منابع لاتین :

Khamsah-i Dihlavī (Probably 1006 AH / 1597-1598 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.624.

Khamsah-i Niẓāmī (Probably 1004 AH/ 1595 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.613.آثار موجود در این مجموعه :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.