قرآن (۱۲۳۱ق)
قرآن (۱۲۳۱ق) تاریخ ثبت : 1400/02/05
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : قرآن (۱۲۳۱ق)
تصویر :
عنوان نسخه : قرآن مترجم
زبان : عربی - فارسی
تاریخ کتابت : آخر ماه محرم سال ۱۲۳۱ق.
کاتب :

م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع‌ ال‍ش‍ی‍رازی‌ (وص‍ال‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ش‍ف‍ی‍ع‌‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ‏۱۱۹۷ - ‏۱۲۶۲ق.)

تذهیب کار :

-

صحاف :

-

منشا اثر : «ایران»
مشخصات ظاهری : ۲۸۶برگ، ۱۳سطر؛ اندازه سطور: ۱۱۵ × ۲۰۳؛ قطع: ۱۸۰ × ۲۸۴ م.م.
دوره هنری و تاریخی نسخه : «قاجاریه»
نوع و درجه خط : ن‍س‍خ‌ م‍م‍ت‍از؛ ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‍ت‌ ع‍ال‍ی‌؛ رقاع عالی
محل نگهداری : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
شماره نسخه : ۵-۶۰۲۴
اطلاعات تکمیلی :

قرآن م‍ت‍رج‍م‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ال‍ل‍ف‍ظی‌ خ‍وب‌ ک‍ه‌ از ه‍ر ج‍ه‍ت‌ ب‍س‍ی‍ار ن‍ف‍ی‍س‌ و ش‍ی‍وه‌ ن‍گ‍ارش‌ آن‌ ب‍س‍ی‍ار اس‍ت‍ادان‍ه‌ اس‍ت‌. م‍ی‍رزا ک‍وچ‍ک‌ وص‍ال‌ از خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ چ‍ی‍ره‌ دس‍ت‌ اق‍لام‌ س‍ت‍ه‌ در ع‍ه‍د ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار و م‍ح‍م‍دش‍اه‌ ق‍اج‍ار ب‍ود. ای‍ش‍ان‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ن‌ ه‍ن‍ر در ادب‍ی‍ات‌ و ح‍ک‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ و ف‍ن‍ون‌ ری‍اض‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ا م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ب‍ح‍ر داش‍ت‌. ب‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ وص‍ال‌ وی‌ ش‍ص‍ت‌ و ه‍ف‍ت‌ ج‍ل‍د ق‍رآن‌ و ه‍ف‍ت‍ص‍د دع‍وات‌ ک‍ت‍اب‍ت‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍اض‍ر ی‍ک‍ی‌ از آث‍ار ق‍ل‍م‍ی‌ ن‍ف‍ی‍س‌ و م‍م‍ت‍از او ش‍م‍ار م‍ی‌رود. در ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ دع‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ و پ‍س‌ از ت‍لاوت‌ در اب‍ت‍دا و ان‍ت‍ه‍ای‌ آن‌ ت‍ح‍ری‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌ (نقل شده از درگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران).

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.

 

شماره بازیابی : ۲۰۰-۷۰۱۳
مرتب سازی با اعداد : 9991231
شماره ردیف : <#f:1157/>
نوع خط : نسخ,تعلیق,نستعلیق,رقاع
نوع متن : کامل,ترجمه شده
استناد :

 

قرآن مترجم (۱۲۳۱ق). سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۶۰۲۴-۵.

 

تصاویر گزیده صفحات :
تعداد نمایش : 435 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.