فهرست نسخه های هنری
 
فهرست نسخه های خطی هنری خمسه نظامی
ردیف شماره بازیابی عنوان نسخه(تاریخ کتابت) محل نگهداری
1 ۱۰۰-۵۴ خمسه نظامی گنجوی (۷۱۸ق) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
2 ۱۰۰-۰۱ خمسه نظامی گنجوی (۷۶۷ق)* کتابخانه ملی فرانسه
3 ۱۰۰-۶۲ خمسه نظامی گنجوی (۸۱۴ق) کتابخانه بریتانیا
4 ۱۰۰-۰۸ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۸۲۴ق)* کتابخانه دانشگاه منچستر
5 ۱۰۰-۵۸ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۸۳۹ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
6 ۱۰۰-۰۲ خمسه نظامی گنجوی (۸۴۳ق) کتابخانه دانشگاه اوپسالا
7 ۱۰۰-۴۵ خمسه نظامی گنجوی (۸۴۶ق) کتابخانه بریتانیا
8 ۱۰۰-۰۳ خمسه نظامی گنجوی (۸۴۸-۸۴۹ق)* کتابخانه دانشگاه منچستر
9 ۱۰۰-۶۶ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۸۸۰ق) دانشگاه لندن، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی (سواس)
10 ۱۰۰-۰۴ خمسه نظامی گنجوی (۸۸۵-۸۸۶ق)* موزه هنر والترز
11 ۱۰۰-۰۵ خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق)* کتابخانه ملی فرانسه و دانشگاه استراسبورگ
12 ۱۰۰-۴۶ خمسه نظامی گنجوی (‌۸۸۹ق)* سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
13 ۱۰۰-۰۶ خمسه نظامی گنجوی (۸۹۰ق) کتابخانه دولتی برلین
14 ۱۰۰-۰۷ خمسه نظامی گنجوی (۸۹۲ق)* موزه هنر والترز
15 ۱۰۰-۴۰ خمسه نظامی گنجوی (۸۹۷ق)* کتابخانه چستربیتی
16 ۱۰۰-۰۹ خمسه نظامی گنجوی (قرن ۹ق) کتابخانه دولتی برلین
17 ۱۰۰-۱۰ خمسه نظامی گنجوی (قرن ۹ق) کتابخانه ملی فرانسه
18 ۱۰۰-۵۳ خمسه نظامی گنجوی (قرن ۹ق) کتابخانه دولتی برلین
19 ۱۰۰-۱۱ خمسه نظامی گنجوی (۹۰۷ق) کتابخانه بادلیان، دانشگاه آکسقورد
20 ۱۰۰-۶۳ خمسه نظامی گنجوی (۹۰۹ق) کتابخانه بادلیان، دانشگاه آکسقورد
21 ۱۰۰-۱۲ خمسه نظامی گنجوی (۹۱۰ق) کتابخانه دولتی برلین
22 ۱۰۰-۴۷ خمسه نظامی گنجوی (۹۲۰ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
23 ۱۰۰-۵۶ خمسه نظامی گنجوی (۹۲۱ق) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
24 ۱۰۰-۱۳ خمسه نظامی گنجوی (۹۲۲ق)* موزه هنر والترز
25 ۱۰۰-۱۴ خمسه نظامی گنجوی (۹۲۳-۹۲۴ق)* موزه هنر والترز
26 ۱۰۰-۱۵ خمسه نظامی گنجوی(۹۳۴-۹۳۵ق)* موزه هنر والترز
27 ۱۰۰-۵۹ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۹۴۴ق)* کتابخانه ملی فرانسه
28 ۱۰۰-۶۰ خمسه نظامی گنجوی(۹۴۷ق) دانشگاه کمبریج، کتابخانه کالج سنت جان
29 ۱۰۰-۴۱ خمسه نظامی گنجوی (۹۴۹ق) کتابخانه بریتانیا
30 ۱۰۰-۱۶ خمسه نظامی گنجوی (۹۵۶ق) کتابخانه دولتی برلین
31 ۱۰۰-۵۵ خمسه نظامی گنجوی (۹۵۶ق) کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار)
32 ۷۰- ۱۰۰ خمسه نظامی گنجوی (۹۵۶ق) کتابخانه بادلیان، دانشگاه آکسفورد
33 ۱۰۰-۱۷ خمسه نظامی گنجوی (۹۶۸ق)* کتابخانه ملی فرانسه
34 ۱۰۰-۱۸ خمسه نظامی گنجوی (۹۷۱ق)* موزه هنر والترز
35 ۱۰۰-۱۹ خمسه نظامی گنجوی (۹۷۴ق) کتابخانه دولتی برلین
36 ۱۰۰-۲۰ خمسه نظامی گنجوی (۹۸۱ق) کتابخانه دولتی برلین
37 ۱۰۰-۵۲ خمسه نظامی گنجوی (۹۹۰-۹۹۲ق) موزه باستان‌شناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا
38 ۱۰۰-۲۱ خمسه نظامی گنجوی (۹۹۲-۹۹۴ق) کتابخانه دولتی برلین
39 ۱۰۰-۴۳ خمسه نظامی گنجوی (اواخر ق‍رن‌ ۹ق - اوایل ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه بریتانیا
40 ۱۰۰-۲۲ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق)* موزه هنر والترز
41 ۱۰۰-۲۳ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق)* موزه هنر والترز
42 ۱۰۰-۲۴ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه ایالت باواریا
43 ۱۰۰-۲۵ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق)* کتابخانه دانشگاه منچستر
44 ۱۰۰-۲۶ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه ملی فرانسه
45 ۱۰۰-۶۱ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه بادلیان، دانشگاه آکسفورد
46 ۱۰۰-۲۷ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۱۰۰۴ق)* موزه هنر والترز
47 ۱۰۰-۴۴ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۰۴ق) کتابخانه بریتانیا
48 ۱۰۰-۲۸ خمسه نظامی گنجوی(۱۰۱۳-۱۰۴۰ق) کتابخانه ملی فرانسه
49 ۱۰۰-۲۹ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۲۹-۱۰۳۴ق) کتابخانه ملی فرانسه
50 ۱۰۰-۶۹ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۳۶-۱۰۳۷ق) کتابخانه آزاد فیلادلفیا
51 ۱۰۰-۳۰ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۵۹ق)* موزه هنر والترز
52 ۱۰۰-۳۹ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۷۶ق) کتابخانه بریتانیا
53 ۱۰۰-۳۱ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۸۳ق) کتابخانه دولتی برلین
54 ۱۰۰-۳۲ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۸۵ق) کتابخانه ملی جمهوری چک
55 ۱۰۰-۳۳ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۱ق)* موزه هنر والترز
56 ۱۰۰-۳۴ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۱ق) کتابخانه دانشگاه کمبریج
57 ۱۰۰-۵۷ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۱ق) کتابخانه نسخه‌های خطی و کتاب‌های کمیاب دانشگاه کلمبیا
58 ۱۰۰-۳۵ خمسه نظامی گنجوی (۱۱۲۱ق) کتابخانه دولتی برلین
59 ۱۰۰-۶۴ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۱۱۳۹ق) کتابخانه بریتانیا
60 ۱۰۰-۶۷ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (قرن ۱۲ق) دانشگاه بیرمنگام، مجموعه مینگانا
61 ۱۰۰-۴۲ خمسه نظامی گنجوی (قرن ۱۲ق) کتابخانه آزاد فیلادلفیا
62 ۱۰۰-۴۸ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۱۶- ۱۲۱۸ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
63 ۱۰۰-۵۰ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۳۷- ۱۲۳۸ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
64 ۱۰۰-۵۱ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۴۲ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
65 ۱۰۰-۳۶ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۴۶ق) کتابخانه کنگره
66 ۱۰۰-۳۷ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۴۷ق) کتابخانه دولتی برلین
67 ۱۰۰-۳۸ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۵۲ق) کتابخانه دولتی برلین
68 ۱۰۰-۴۹ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۷۳ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
69 ۱۰۰-۶۸ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (قرن ۱۳ق) کتابخانه دولتی برلین
70 ۱۰۰-۶۵ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (بی‌تا) کتابخانه دولتی برلین
برای مشاهده اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌ها٬ بر روی عنوان نسخه کلیک کنید.
اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌هایی که با علامت* مشخص شده٬ به طور کامل در مجموعه موجود است.
 
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.