فهرست نسخه های هنری
 
فهرست نسخه های خطی قرآن کریم
ردیف شماره بازیابی عنوان نسخه(تاریخ کتابت) محل نگهداری
1 ۲۰۰-۷۰۰۱ قرآن. برگزیده (قرن ۳ق)* موزه هنر والترز
2 ۲۰۰-۷۰۰۲ قرآن. برگزیده (قرن ۳ق)* موزه هنر والترز
3 ۲۰۰-۷۰۰۳ قرآن. برگزیده (اواخر قرن ۳ق و احتمالاً قرن ۵ق)* موره هنر والترز
4 ۲۰۰-۷۰۰۴ قرآن (۳۹۱ق)* کتابخانه چستربیتی
5 ۲۰۰-۷۰۰۵ قرآن. برگزیده (قرن ۵ -۶ق)* موزه هنر والترز
6 ۲۰۰-۷۰۰۶ قرآن. برگزیده (قرن ۶ق)* موزه هنر والترز
7 ۲۰۰-۷۰۰۷ قرآن (قرن ۶ق)* موزه هنر والترز
8 ۲۰۰-۷۰۱۱ ?)*
9 ۲۰۰-۷۰۰۸ قرآن (۶۸۸ق)* کتابخانه ملی فرانسه
10 ۲۰۰-۷۰۱۷ قرآن (۷۲۳ق) موزه هنر والترز
11 ۲۰۰-۷۰۰۹ قرآن (ق‍رن‌ ۹ق)* موزه هنر والترز
12 ۲۰۰-۷۰۲۱ قرآن ( ۹۵۵ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
13 ۲۰۰-۷۰۱۲ قرآن (۹۸۶ق)* کتابخانه چستربیتی
14 ۲۰۰-۷۰۱۰ قرآن (ق‍رن‌ ۱۰ق)* کتابخانه چستربیتی
15 ۲۰۰-۷۰۱۸ قرآن (۱۰۹۶ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
16 ۲۰۰-۷۰۱۴ قرآن (۱۱۲۰ق) کتابخانه کنگره
17 ۲۰۰-۷۰۱۹ قرآن (۱۱۲۲ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
18 ۲۰۰-۷۰۱۵ قرآن (۱۱۵۲ق) کتابخانه کنگره
19 ۲۰۰-۷۰۱۳ قرآن (۱۲۳۱ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
20 ۲۰۰-۷۰۲۰ قرآن (۱۲۹۱ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
21 ۲۰۰-۷۰۱۶ قرآن (قرن ۱۳ق) کتابخانه کنگره
برای مشاهده اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌ها٬ بر روی عنوان نسخه کلیک کنید.
اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌هایی که با علامت* مشخص شده٬ به طور کامل در مجموعه موجود است.
 
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.