پایگاه هنر قرآنی


نسخه‌های خط نسخ ثلث


نسخه‌ها خط کوفی
جلوه‌های هنر قرآنی
 
 • نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) به خط کوفی
  نسخه‌خطی نفیس از قرآن کریم مربوط به دوره عباسیان که به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه‌خطی که دارای آرایه‌های تزئینی ساده است به بیاضی (افقی) کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، اعراف، انفال و توبه است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.552 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌خطی نفیس قرآن (کتابت ۳۹۱ق) به خط ابن بواب
  این نسخه‌خطی نفیس از قرآن توسط استاد بزرگ خوشنویسی ابن بواب در سال ۳۹۱ق. در بغداد کتابت شده است. خطوط به کار رفته در متن و تزئینات این نسخه نفیس شامل نسخ، ریحان، ثلث و کوفی است. در ابتدا و انتهای متن نسخه، سرسوره‌ها و انتهای آیات آرایه‌های تزئینی و کتیبه‌های مذهب زرین مشاهده می‌شود. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1431 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • قرآن طوماری (کتابت۹۸۶ق) به خط مظفر بن عبدالله المازندرانی
  این نسخه قرآنی نفیس توسط مظفربن عبدالله الحسنی المازندرانی در سال ۹۸۶ هجری قمری به خط نسخ و با قلم ریز (قلم غبار) کتابت شده است. از نظر تاریخی این نسخه مربوط به دوره صفویه ومنشا آن ایران و احتمالاً شیراز است. ازنظر مشخصات ظاهری، نسخه در قالب طوماری به طول شش ونیم متر و عرض هفت سانتی متر کتابت شده است. سرلوحه تاجدار مرصع و مذهب، کتیبه های چهارگوش زرین و نقوش گل طلاکاری شده در سرتاسر متن، بخشی از آرایه های هنری به کار رفته در این نسخه است. کاتب نسخه علاوه بر کتابت کلیه آیات قرآن در قالب طومار با خالی گذاشتن برخی قسمت‌ها و ایجاد فضای مناسب، آیه «بسم الله الرحمن الرحیم»، ذکر صلوات، نام پیامبر(ص)، نام حضرت فاطمه(س) و نام دوازه امام معصوم، بخش هایی از «دعای نادعلی» و همچنین نام خود را به صورت هنرمندانه بر روی متن درج نموده است. این نسخه نفیس قرآنی با شماره دسترسی Is 1623 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می شود.

 • نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۹ق) مربوط به دوره تیموری
  نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن که در قرن ۹ق. در شمال هند کتابت شده و مربوط به دوره تیموری است. این مصحف نفیس با آرایه‌های هنری فراوان از جمله کتیبه‌ها و شمسه‌های تذهیب شده و با سه نوع خط شامل محقق، ثلث و نسخ کتابت شده است. در این نسخه ترجمه‌ی فارسی کهن با واژگان مربوط به سده‌ی پنجم و ششم هجری قمری به صورت زیرنویس و تحت اللفظی در زیر واژگان قرآنی آمده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.563در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌ خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) با خط کوفی
  نسخه ‌خطی مذهب قرآن مربوط به دوره عباسیان به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه خطی مذهب به صورت بیاضی (افقی) بر روی پارشمن کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، یونس، اعراف و نساء است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.553 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌ خطی هنری قرآن (کتابت قرن ۱۰ق) به خط روزبهان شیرازی
  نسخه‌خطی هنری از قرآن که توسط روزبهان الطبعی الشیرازی در اواسط قرن ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز تذهیب شده است. متن نسخه به خط نسخ عالی کتابت شده و دارای آرایه‌های تزئینی و هنری فراوان از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش تزئینی گل، ترنج و طلااندازی مابین سطور است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1558 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌خطی هنری قرآن (کتابت ۶۸۸ق) به خط یاقوت مستعصمی
  این نسخه‌خطی هنری از قرآن توسط یاقوت مستعصمی در دهه اول محرم سال ۶۸۸ق کتابت شده است. متن نسخه به خط نسخ بر روی کاغذ شرقی کتابت شده و آرایه‌های تزئینی از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش هندسی، تقوش ترنج و گل‌های تزئینی در سراسر متن و حاشیه نسخه مشاهده می‌شود. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Arabe 6716 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت قرن ۶ق) به خط کوفی مغربی
  این نسخه‌خطی منتخب از قرآن شامل بخشی از آیات سوره‌ عنکبوت و همچنین متن کامل سوره صافات است که در سده ششم هجری قمری در مغرب و به خط کوفی مغربی بر روی پارشمن کتابت شده است. این نسخه دارای دو کتیبه مذهب زرین در آغاز نسخه و همچنین آرایه‌های تزئینی متنوع از جمله نقوش گیاهی و هندسی در سرتاسر متن نسخه است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.556 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.