پایگاه هنر قرآنی


جلوه‌های هنر قرآنی
 
خط نسخ و ثلث
ردیف شماره بازیابی عنوان نسخه(تاریخ کتابت) محل نگهداری
1 ۲۰۰-۷۰۰۴ قرآن (۳۹۱ق)* کتابخانه چستربیتی
2 ۲۰۰-۷۰۰۷ قرآن (قرن ۶ق)* موزه هنر والترز
3 ۲۰۰-۷۰۱۱ ?)*
4 ۲۰۰-۷۰۰۸ قرآن (۶۸۸ق)* کتابخانه ملی فرانسه
5 ۲۰۰-۷۰۱۷ قرآن (۷۲۳ق) موزه هنر والترز
6 ۲۰۰-۷۰۰۹ قرآن (ق‍رن‌ ۹ق)* موزه هنر والترز
7 ۲۰۰-۷۰۲۱ قرآن ( ۹۵۵ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
8 ۲۰۰-۷۰۱۲ قرآن (۹۸۶ق)* کتابخانه چستربیتی
9 ۲۰۰-۷۰۱۰ قرآن (ق‍رن‌ ۱۰ق)* کتابخانه چستربیتی
10 ۲۰۰-۷۰۱۸ قرآن (۱۰۹۶ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
11 ۲۰۰-۷۰۱۴ قرآن (۱۱۲۰ق) کتابخانه کنگره
12 ۲۰۰-۷۰۱۹ قرآن (۱۱۲۲ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
13 ۲۰۰-۷۰۱۵ قرآن (۱۱۵۲ق) کتابخانه کنگره
14 ۲۰۰-۷۰۱۳ قرآن (۱۲۳۱ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
15 ۲۰۰-۷۰۲۰ قرآن (۱۲۹۱ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
16 ۲۰۰-۷۰۱۶ قرآن (قرن ۱۳ق) کتابخانه کنگره
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.